Światowit – Tom V (1904)

red. E. Majewski, Warszawa 1904

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Erazm Majewski, Nowoodkryty ornament sznurkowy falisty w ceramice neolitycznej południowych okolic Królestwa Polskiego, s. 3
pdf icon largeWandalin Szukiewicz, Narzędzia kamienne gładzone w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska), s. 9 i 50
pdf icon large Erazm Majewski, Linia falista pozioma jako motyw zdobniczy w ceramice przedhistorycznej. (Studyum), s. 17
pdf icon large Aleksander Bydłowski, Mogiły w Nowosiółce w pow. Lipowieckim, gub. Kijowskiej, s. 59
pdf icon large K. Stołyhwo, Czaszki z grobów, odkopanych przez p. Bydłowskiego w Nowosiółce powiatu Lipowieckiego, s. 81
pdf icon large S. J. Czarnowski, Czaszka z jaskini Oborzysko Wielkie na lewym brzegu Prądnika pod Ojcowem, s. 89
pdf icon large K. Stołyhwo, Spy-Neanderthaloides, s. 92
pdf icon large K. Bołsunowski, Znaki symboliczne na ołowiu (plomby). (Dok.), s. 94
pdf icon large Erazm Majewski, Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym (część druga). (Ciąg dalszy), s. 111

Korespondencya

pdf icon large Zabytki z dołu ze szczątkami przedhistorycznemi w Opatowie (Ks. K. Targowski), s. 177
pdf icon large Wykopaliska w Arkuszewie z epoki żelaznej, zw. La Tène (M. Rawicz-Witanowski), s. 179
pdf icon large 3. znaleziska w Kurzelówce (pow. Uszycki, gub. Podolska) (M. Wilczewski), s. 181
pdf icon large Odpowiedzi na korespondencyę 5-ą w t. IV „Światowita” (Dr. Tad. Estreicher i A. Spicyn), s. 183
pdf icon large Popielnice i inne wykopaliska (H. Ł.), s. 184

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon large Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła dr-a Lubora Niederlego p. t. „Lidstvo v dobĕ prĕdhistorické”. Część V-ta (Ksaw. Chamiec), s. 187
pdf icon large Pochodzenie i rozsiedlenie szczepu śródziemnomorskiego. Przekład rozprawy prof. G. Sergi, s. 204
pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym” (M. R. Witanowski), s. 207
pdf icon large Notatki do mapy archeologicznej gubernii Płockiej (L. Rutkowski), s. 213
pdf icon large Jeszcze w sprawie posążka scytyjskiego (Hr. A. Bobrinskij i J. Czarnowski), s. 214

Ruch naukowy

pdf icon large Spostrzeżenia nad stosunkiem żwirów czwartorzędowych rzecznych do warstw, wśród których są zawarte (E. Majewski), s. 216

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Moritz Alsberg, Die Abstammung des Menschen und die Bedingungen seiner Entwickelung, s. 229
pdf icon large I. Nüesch, Das Schweizersbild, eine Niederlassung aus paläolithischer und neoliticher Zeit, s. 230

pdf icon large D-r J. L. Pič, Čechy předhistorické. Tomów 2, s. 231
pdf icon large A. Pogodin, Iz istorii sławianskich pieredwiżenij (E. Bogusławski), s. 238
pdf icon large Dr. Jan Slavik, Slovane a Nìmci v stare dobì, s. 244
pdf icon large W. Welcker, Die Zugehörigkeit eines Unterkiefers, s. 245
pdf icon large William Rippley, The races of Europe. A sociological study, s. 248
pdf icon large Otto Schoetensack, Die Bedeutung Australiens für die Heranbildung des Menschen aus einer niederen Form, s. 252
pdf icon large Ohnefalsch-Richter, Neues über die auf Cypern angestellten Ausgrabungen, s. 255
pdf icon large Dr. Matthaeus Much, Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung, s. 259
pdf icon large Drobne wiadomości, s. 262
pdf icon large Literatura ogólna, dotycząca kwestyi aryjskiej, s. 264
pdf icon large Od redakcyi, s 268