Światowit – Tom XLIII, fasc. B (2000)

red. T. Mikocki, Warszawa 2000

Fascykuł B – Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:

pdf icon large Pożegnanie Prof. dr hab. Łucji Okulicz-Kozaryn (5.01.1933-16.02.1999)
In the memory of Professor Dr Hab. Łucji Okulicz-Kozaryn (5.01.1933-16.02.1999)

pdf icon large Andrzejowska Mirosława, Miecz z okładki „Światowita”, s. 23-24
Sword from the cover of „Światowit”(Summary), s. 25

pdf icon large Bogucki Mateusz, Symbolika ornamentów z litewskich okuć rogów do picia z okresu Wędrówek Ludów, s. 26-31
Symbolic meaning of ornaments on Lithuanian drinking horns’ bindings from the migration period (Summary), s. 32-34

pdf icon large Buko Andrzej, Osadnictwo wiejskie na wyż. Sandomierskiej w świetle wyników badań Kleczanowa, s. 35-40
Rural settlement on Sandomierska highland in the context of the survey in Kleczanów (Summary), s. 41-42

pdf icon large Bursche Aleksander, Złodzieje i paserzy, dogmatycy i moraliści, s. 43-52
Thievesand fences, dogmatists and moralists (Summary)

pdf icon large Cieśliński Adam, Zapinki kolankowate z Prussia Muzeum, czyli o możliwościach przywrócenia do obiegu naukowego zabytków ze zbiorów królewskich, s. 53-60
Knee-shaped fibulae from Prussia Museum. A possibility of reintroducing artefacts from the Kaliningrad collection  to scientific circulation (Summary), s. 61-64

pdf icon large Gackowski Jacek, Osiedla nawodne w Mołtajn i Pieczarek na tle osadnictwa pojezierza Mazurskiego we wczesnej epoce żelaza, s. 65-69
Lake settlements from Mołtajn and Pieczarek versus the settlement  in Masuria lake district in the Early Bronze Age (Summary)

pdf icon large Kalaga Joanna, Cmentarzysko szkieletowe we wsi Zawady, gm. Zbuczyn Pow. Siedlce, woj. Mazowieckie, s. 70-85
Inhumation cemetery in Zawady village, near Zbuczyn in Masovia  administrative district (Summary)

pdf icon large Kałwak Grzegorz, Kaczmarek Piotr, Schyłkowoneolityczny pochówek na stanowisku X w Ząbiu gm. Stawiguda, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 86-88
The Late Neolithic Grave from Ząbie. Site X (Summary), s. 89-90

pdf icon large Karczewski Maciej, “Dwustożkowe naczynia zdobione zaszczypywaniem”. Głos dyskusji nad ceramiką zachodniobałtyjską, s. 91-96
Pots with finger impressions. Discussion on West Baltic pottery (Summary)

pdf icon large Kolendo Jerzy, “Światowit” – sto lat dziejów czasopisma, s. 97-110
“Światowit” – a hundred year history of the periodical (Summary), s. 111

pdf icon large Kolendo Jerzy, Eksport niewolników pochodzących z europy barbarzyńskiej na teren Cesarstwa Rzymskiego, s. 112-126
Export of slaves of barbaric European origin to the territory of the Roman Empire (Summary), s. 127

pdf icon large Łapo Jerzy M., Ossowski Waldemar, Weryfikacyjne badania osiedli nawodnych na wschodnich mazurach przeprowadzone jesienią 1993 i wiosną 1994, s. 128-136
Verifying survey of the lake settlement in East Masuria, curried out in autumm 1993 and spring 1994 (Summary)

pdf icon large Łapo Jerzy M., Ossowski Waldemar,Wyniki podwodnych prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na reliktach osady nawodnej w Rybicalu sten. 1, „jez. Ryńskie” gm. Ryn , woj. Warmińsko-mazurskie, s. 139-144
Results of underwater inventorial works conducted on the relies of the lake settlement in Rybical Site 1, (Summary)

pdf icon large Lasota-Moskalewska Alicja, Piątkowska-Małecka Joanna, Szczątki zwierzęce ze stanowiska w Osinkach, woj. Suwalskie, s. 147-151
Animal remails from site in Osinki in Suwałki administrative district (Summary), s. 152

pdf icon large Marczak Ewa, Cmentarzysko ciałopalne w okresu wczesnego średniowiecza w Stasinie woj., mazowieckie, wyniki badań powierzchniowych, s. 153-155
Early medieval crematory cemetery in Stasino. Result of survey (Summary), s. 156

pdf icon large Morysiński Tadeusz W., Rozmowy z Henrykiem Rokitą, garncarzem z Rędocina, s. 158-163
Interview with Henryk Rokit, a potter from Rędocin (Summary)

pdf icon large Nowakiewicz Tomasz, Wczesnośredniowieczna głowica buławy bojowej z Olszynki Grochowskiej w Warszawie, s. 165-167
Early medieval head of a mace from Olszynka Grochowska in Warsaw (Summary),s. 168

pdf icon large Nowakowski Wojciech, Królewiecki krewniak “Światowita”, s. 170-175
Kalinigrad cousin of „Światowit”, s. 176

pdf icon large Piasecki Karol, Więckowski Wiesław, Neandertalczycy, s. 177-185
Neanderthals (Summary)

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Pochówki końskie na obszarze Polski północno-wschodniej w I tys, s. 186-194
Horse burias in the area of North-West Poland In the 1 millenium A.D (Summary)

pdf icon large Prochowicz Radosław J., Popielnice wanienkowate – analiza i próba interpretacji, s. 202-208
Elongated „tubshaped” cinerary urns – analysis and attempt of interpretation (Summary)

pdf icon large Purowski Tomasz, Kubek odkryty na cmentarzysku w Ożumierzu gm. Krzynowłoga Mała na tle naczyń typu „Ulwóweckiego”, s. 210-216
Mug found at the cemetery in Ożumierz near Krzynowłoga Mała versus vessels of the „Ulwówek” type (Summary)

pdf icon large Roszyk Władysława, Przyczynek do problematyki starożytnego osadnictwa Mazowsza i Podlasia stanowisko nr 1 w Padkowie, gm. Łosice, pow. Łosice woj. mazowieckie, s. 221-230
Ancient settlement in Masovia and Polesie , site in Patkowa near Łosice in Mazovia (Summary)

pdf icon large Surskin Jarosław, Modelowanie w kształtownikach – uwagi na temat technik kucia w metaloplastyce kultury wielbarskiej, s. 231-252
Modding in swages – remarks on techniques of foming in metalwork of Wielbark Culture (Summary)

pdf icon large Szela Andrzej, Denar rzymski ze wsi Lewaszówka, gm. Jastrzębia, pow. Radomski, s. 253-257
Roman denarius from Lewaszówka village in Radom administrative district (Summary)

pdf icon large Szymański Paweł, Bransoleta z mazurskiego cmentarza w Wyszemborku Ślad kontaktów z kulturą przeworską na Mazowszu?, s. 258-263
Braceler from the Masurian cemetery in Wyszenbork Trace of contacts with Przeworsk Culture in Masovia (Summary)

pdf icon large Wróblewski Wojciech, Ossa cremate. Obrządek pogrzebowy Galindów we wczesnym średniowieczu w świetle znalezisk na grodzisku w Szestnie – Czarnym Lesie, s. 268-281
Ossa cremata. Burial rites of the Galindian tribe in early middle ages in the  context of the finding at the hillfort in Szastno – Czarny Las (Summary)

pdf icon large Żórawska Aleksandra Osada ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Piórkowie woj. Warmińsko- Mazurskie, s. 286-290
Settlement of the people of the West Baltic Culture in Piórkowo (Summary)