Światowit – Tom XXIV (1962)

red. Kazimierz Michałowski, Warszawa 1962

 

Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antoniewicza w 40. rocznicę pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim od przyjaciół, kolegów i uczniów, Część II

 

Spis treści:

 

pdf icon large   Jadwiga Lewakowska, Niepełna bibliografia prac drukowanych prof. dra Włodzimierza Antoniewicza : uzupełnienia – s. 8-11

 

pdf icon large   Jadwiga Lewakowska, Udział Włodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych : uzupełnienia, s. 12-18

 

pdf icon large   Kazimierz Tymieniecki, Uwagi ogólne o problemie barbarzyńców w historii – s. 19-33

 

pdf icon large   Rudolf Jamka, Próba przedstawienia gęstości zaludnienia kultury łużyckiej w okresie halsztackim na terytorium Śląska Środkowego – s. 35-71

 

pdf icon large   Henryk Łowmiański, Geneza państwa ruskiego jako wynik procesu wewnętrznego – s. 73-92

 

pdf icon large   Kazimierz Ślaski, Z zagadnień rozwojowych plemion bałtyckich i zachodniofińskich w okresie wczesnofeudalnym – s. 93-126

 

pdf icon large   Maria Dobrowolska, Czynniki kształtowania się, przeobrażania i rozpadu społeczno-ekonomicznych struktur regionalnych – s. 127-158

 

pdf icon large   Lászlo Vėrtes, Die Ausgrabungen in Szekszárd-Palánk und die archäologischen Funde – s. 159-202

 

pdf icon large   Endre Krolopp, Die Malakofauna der niedrigeren Aueterrasse im Grundprofil von Szekszárd – s. 203-210

 

pdf icon large   Pál Kriván, Chronologie der späpälaolithischen Siedlung in Szekszárd – s. 211-226

 

pdf icon large   Jozef Stieber, Studien an den Holzkohlenresten aus der spätpäleolithischen Kulturschicht von Szekszárd-Palánk – s. 227-230

 

pdf icon large   Jacek Miśkiewicz, Skarb halszacki w miejscowości Rzeszotkowo, pow. Siedlce – s. 231-234

 

pdf icon large   Andrzej Niewęgłowski, Kurhany z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w miejscowości Piastów, pow. Przasnysz – s. 235-248

 

pdf icon large   Gabriel Leńczyk, Na temat pobytu Celtów w Polsce południowej – s. 249-283

 

pdf icon large   Jerzy Pyrgała, Najważniejsze wyniki Z badań późnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Poświętnem, pow. Płońsk – s. 285-303

 

pdf icon large   Jan Gurba, Znaleziska monet rzymskich w Kieleckiem – s. 305-312

 

pdf icon large   Radu Vulpe, Le titre de iudex porté par Athanaric – s. 313-318

 

pdf icon large   Jerzy Antoniewicz, Several Imported Objects from the Roman and Great Migration Period Found on the Sudovian Tribal Territory – s. 319-334

 

pdf icon large   Marta Šmidehel’m, Фибулы с бычачьей головкй головкой первой половины 1 тысячелетия н. э. с мазурского поозерья – s. 335-341

 

pdf icon large   Harri Moora, Клад V века, найденный в Реола влиз гор. Tapty – s. 343-351

 

pdf icon large   Wojciech Szymański, Wyniki badań grodziska z VI-VII w. w miejscowości Szeligi, pow. Płock na Mazowszu – s. 353-371

 

pdf icon large   Dymitr Krandžalov, Madarský jezdec – s. 373-394

 

pdf icon large   Jan Eisner, O vzniku slovanské esovité zàušnice – s. 395-403

 

pdf icon large   Ture J. Arne, Was bedeutet das Vorkommen von Nickel in frühgeschichtlischen eisernen Gegenständen – s. 405-407

 

pdf icon large   Märta Strömberg, Eine silbertauschierte wikingerzeitliche Speerspitze in einer schonischen Privatsammlung – s. 409-420

 

pdf icon large   Jadwiga W. Stankiewicz, K вопросу о появлении гончарного круга и северо-восточных Славян – s. 421-441

 

pdf icon large   Zoja Kołos-Szafrańska, Nowa próba interpretacji funkcji znaków na dnach wczesnośredniowiecznych naczyń słowiańskich – s. 443-458

 

pdf icon large   Danuta Jaskanis, Materiały odkryte w 1934 r. na cmentarzysku kurhanowym w Zaświrzu rej. Świr w B. S. R. R. – s. 459-483

 

pdf icon large   Zofia Wartłowska, Oprawka rogowa z Wiślicy – s. 485-491

 

pdf icon large   Wanda Sarnowska, Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska – s. 493-514

 

pdf icon large   Włodzimierz Hołubowicz, Rozmieszczenie budynków, ulic i podwórzy w Opolu na Ostrówku w X-XIII w. – s. 515-556

 

pdf icon large   Frida D. Gurevič, K истории древнего Новогрудка – s. 557-575

 

pdf icon large   E. D. Šnope, Шпоры городища Acote и их место в классификации шпор – s. 577-585

 

pdf icon large   Krystyna Musianowicz, Materiały i problematyka lokalnych grup wczesnośredniowiecznej ceramiki Podlasia – s. 587-609

 

pdf icon large   Sigurd Grieg, A Norwegian Drinking-Horn from the Early 1300’s – s. 611-617

 

pdf icon large   Pavel A. Rappoport, Оборонительные сооружения Западной Волыни XIII-XIV вв. – s. 619-627

 

pdf icon large   Michał Drewko, Średniowieczny gródek strażniczy w Łańcucie – s. 629-638

 

pdf icon large   Sigurd Curman, A Polish Laudatory Address in a Swedish Country Church – s. 639-648

 

pdf icon large   Jan Czekanowski, Czaszki z Katedry Ormiańskiej we Lwowie – s. 649-656

 

pdf icon large   Stefan Przewalski, Obrona zamku Fuengirola – s. 657-668

 

pdf icon large   Stanisław Herbst, Gródek nad Supraślą – s. 669-675

 

pdf icon large   Juliusz Zborowski, Góralskie podania o Szwedach i “Potop” Sienkiewicza – s. 677-688