Światowit – Tom XXXVIII (1994)

red. W. Hensel, Warszawa 1994

Spis treści:

Artykuły

pdf icon large Sochacki Zdzisław, W sprawie periodyzacji kultury ceramiki promienistej i jej związków z rejonem bałkańsko-egejskim, s. 5-18

pdf icon large Jan Michalski, Gospodarcze aspekty plemion małopolskich od III okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego, s. 19-62

pdf icon large Sławomir Żółkowski, Problematyka kontaktów ziem Polski z kręgiem kultury prowincjonalnorzymskiej w okresie wędrówek ludów, s. 63-118

pdf icon large Jerzy Gula, Mury miejskie w Wiślicy, s. 119-140

Materiały

pdf icon large Karol Szymczak, Kultura Perstuńska w paleolicie schyłkowym Niżu Środkowoeuropejskiego, s. 143-188

pdf icon large Jerzy Kolendo, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Opinogórze, woj. ciechanowskie w świetle materiałów archiwalnych Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, s. 189-198

pdf icon large Jan Michalski, ,,Najdawniejsze dzieje Połańca” – wystawa archeologiczna zorganizowana w Elektrowni Połaniec przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 199-209

Recenzje

pdf icon large Karol Szymczak, Na marginesie lektury Technological and Typological Differentiation of Lithic Assemblages in the Upper Palaeolithic: An Interpretation Attempt Janusza Krzysztofa Kozlowskiego, s. 211-224

pdf icon large Józef Szykulski, Luis G. Lumbreras, Arqueologia de la America Andina, Unesco
Editorial Milla Bartres, Lima – Peru 198, s. 225-228