Beliavets Vadzim

Wadzim Bielawiec / Вадзім Белявец
dr Wadzim Beliavets / Вадзім Белявец
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich
Pracownia Archeologii Europy Wschodniej

e-mail:
v.beliavets@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 805

dyżury:
czwartek  12:00–14.00, pok. 3.05

zainteresowania:
– archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Europie Wschodniej i  Środkowej
– kultura wielbarska, horyzont postzarubiniecki
– kultura kijowska
– problem genezy kultury praskiej
– problem etnogenezy Słowian
– archeologia muzealna i archiwalna

bibliografia:
Academia.edu

Absolwent Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu / Беларускі Дзяржаўны універсітэт (Mińsk, Republika Białoruś). W latach 1996–1999 studia doktoranckie w Instytucie Historii NAN Białorusi, po 2014 roku zatrudniony w tej instytucji jako pracownik naukowy. W latach 2014–2017 na etacie adiunkta na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018–2021 r. docent Katedry Archeologii i Pomocniczych Nauk Historycznych na Wydziale Historycznym Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu (Mińsk, Republika Białoruś).

W r. 2009 uzyskał stopnień doktora w Instytucie Historii NAN Białorusi na podstawie rozprawy doktorskiej p.t. Osadnictwo kultury wielbarskiej na terenie Białorusi / Насельніцтва вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі. W 2013 r. stopień doktorski nostryfikowano na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 r. uzyskał tytuł Docenta w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie.

Stypendysta Kasy im. J. Mianowskiego i Narodowego Centrum Nauki. W 2000 r. odbywał staż w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, w 2009 r. w Römisch-Germanisches Zentralmuseum w Moguncji, w latach 2014–2017 staż postdoktorski w Instytucie Archeologii UW.

Od r. 1997 prowadzi badania wykopaliskowe na stanowiskach Południowo-Zachodniej Białorusi.