Kwartalnik akademicki Ad Rem

Kwartalnik Akademicki AD REM (ISSN 1899-0495) ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r., jako czasopismo wydawane przez Uniwersytet Warszawski. Periodyk jest poświęcony szeroko rozumianej archeologii, jak i innym naukom humanistycznym, co odzwierciedla bogaty programu studiów i zakres badań prowadzonych na Wydziale Archeologii UW. Celem czasopisma jest stworzenie warunków do rozwoju młodym badaczom poprzez publikowanie rezultatów prowadzonych przez nich prac naukowych.

• Nabór tekstów odbywa się w trybie ciągłym. Dodatkowo ogłaszane są nabory do numerów monograficznych oraz w trybie konkursów dla studentów i doktorantów wyróżnionych prac seminaryjnych.
• Redakcja przyjmuje jedynie oryginalne teksty naukowe, niepublikowane i niezłożone do druku w innych wydawnictwach.
• Czasopismo jest indeksowane w BazHum (baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych).

Kontakt: adrem@uw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/adremuw

Wymogi redakcyjne dla autorów:
AD REM wytyczne

Numery archiwalne:

adrem_2020_2021

adrem_2019_1-2

adrem_2019_3

adrem_2019_4

adrem_2018_1-4

adrem_2017_1

adrem_2017_2

adrem_2017_3

adrem_2017_4

adrem_2016_1-4