Światowit – Tom XLVII, fasc. B (2004-2005)

Spis treści

Archeologia bałtyjska i badania w Polsce północno-wschodniej

 

Audronė Bliujienė, Donatas Butkus

Bronze Drinking Horn Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a Part of Lively Connections between Southern Curonia and Central Scandinavia  — p. 13

Brązowe okucia rogów do picia znalezione na cmentarzysku w Kašučiai w Zachodniej Litwie, jako świadectwo żywych kontaktów między południową Kuronią i Środkową Skandynawią — p. 21

 

Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Sudovia in qua sudovitae. Nowa hipoteza na temat genezy kultury sudowskiej — p. 23

Sudovia in qua Sudovitae. Origins of Sudovian Culture Revisited — p. 34

 

Mirosław J. Hoffmann

Heinrich Kemke – pochwała archeologii muzealnej, czyli szkic o rzetelności i zaletach późnej miłości — p. 35

Heinrich Kemke – in Praise of Museum Archaeology or a Note on Sound Scholarship and Merits of Postponed Late Marriage — p. 39

 

Wojciech Nowakowski

Die erhaltenen bestände und archivalien des Prussia-Museums als eine quelle für studien über römische funde im gebiet zwischen Weichsel und Memel — p. 41

Zachowane zbiory i archiwalia Prussia-Museum jako źródło do badań nad importami rzymskimi z obszaru między Wisłą a Niemnem — p. 46

 

Anna Pędziszewska

Wyniki analizy pyłkowej osadów ze stanowiska w rejonie kompleksu kurhanowego Uniradze-Przewóz na Pojezierzu Kaszubskim — p. 47

Analysis of Pollen Profiles from the Region of the Barrowfield Complex at Uniradze-Przewóz, Kaszuby Lake District (N. Poland) — p. 51

 

Materiały i monografie

Edelgarda M. Foltyn, Eugeniusz Tomczak

Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, woj. opolskie — p. 53

Early Medieval Settlement at Poborszów, voiv. Opole, SW Poland — p. 70

 

Aneks

Agata Sady

Wyniki badań odcisków roślinnych zachowanych na polepie i fragmentach wczesnośredniowiecznych prażnic ze stanowiska 8 w Poborszowie, woj. opolskie — p. 71

Analysis of Plant Macro-Remains from Daub and Roasting Pans from the Early Medieval Site at Poborszów Site 8, Voivodship Opole (SW Poland) — p. 72

 

Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Stan badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem północno-wschodniego Mazowsza — p. 73

Archaeological Medieval Studies in the region of NW Mazowsze (within its early medieval boundaries) — p. 79

 

Jarosław Ościłowski

Sieć grodowa na Wysoczyźnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu. Ze studiów nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim — p. 81

Revisiting 10th-13th Century Earthworks in Kolno Heights (NE Poland). From the Study of Mazowsze – Prussia – Yatving Borderland — p. 105

 

Joanna Piątkowska-Małecka

Tur w neolicie na ziemiach polskich — p. 107

Analysis of Aurochs Bone Remains from Neolithic Sites in Poland — p. 125

 

Kronika wykopalisk

Ewa Marczak

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym kompleksie osadniczym w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie w 2003 roku — p. 127

Excavating Early Medieval Settlements at Truszki Zalesie (Results from 2003) — p. 134

 

Michał Starski

Badania archeologiczne na terenie dziewiętnastowiecznego cmentarza katolickiego w Pucku w sezonie 2004 — p. 135

Excavating 19th Century Catholic Cemetery in Puck (2004) — p. 141

 

Polemiki i recenzje

Alicja Lasota-Moskalewska

Czy to prawda, że w neolicie bydło i świnie jedzono w sposób ceremonialny? — p. 143

 

Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Disce aut discede, czyli o tym po co archeologowi potrzebna jest wiedza toponomastyczna i geografia historyczna — p. 147

 

Wojciech Wróblewski

Elżbiecie Kowalczyk-Heyman do sztambucha, czyli list otwarty od redaktora „Światowita” — p. 153

 

Redakcja do Autorów i Czytelników — p. 155

 

Plansze — p. 159

Plates — p. 159