Katedra Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokoje 0.36, 3.13, j 3.21, 3.21a, tel. +48 22 55 22 821

kierownik katedry:
dr hab. Tomasz Nowakiewicz

pracownicy:
dr Karolina Blusiewicz, adiunkt
dr Dariusz Błaszczyk, adiunkt
dr Michał Starski, adiunkt
mgr Marek Truszkowski, pracownik inżynieryjno-techniczny
dr Sławomir Wadyl, adiunkt
dr Olena Сhernenko, adiunkt
mgr Maciej Miścicki
mgr Ludwika Jończyk

doktoranci:
mgr Maciej Miścicki
mgr Marek Truszkowski

pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Andrzej Buko
dr hab. Joanna Kalaga, prof. ucz.
mgr Martyna Milewska
dr Wojciech Wróblewski

informacje o katedrze:
Katedra powstała z połączenia dwóch zakładów dawnego Instytutu Archeologii UW: Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza i Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych. Obszary zainteresowań pracowników mieszczą się w szerokim spectrum problemowym, właściwym dla tych okresów (tj. wczesnego i późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych), wraz z ich specyfiką i warsztatem naukowym. Przedmiotem badań są różne aspekty kultury materialnej i duchowej tych czasów, rekonstruowane na podstawie źródeł archeologicznych, pozyskiwanych m.in. w wyniku własnych prac terenowych, realizowanych głównie na obszarze północnej i północno-wschodniej Polski (w granicach wczesnośredniowiecznego Pomorza i ziem prusko-jaćwieskich oraz średniowiecznego państwa zakonnego w Prusach Krzyżackich). Uzupełniają je różne przedsięwzięcia badawcze podejmowane na Mazowszu, Podlasiu i poza granicami Polski. Daleko poza wskazany zakres geograficzny wykraczają studia gabinetowe, wspierane przechowywaną na Wydziale Archeologii UW bogatą kolekcją zabytków z badań archiwalnych (m.in. z Chojnic, Ciechanowa, Fromborka, Gdańska, Lęborka, Rawy Mazowieckiej, Sąsiadki, Wiślicy).

Główne tematy badawcze pracowników Katedry koncentrują się wokół:
– formowania się i zaniku wczesnośredniowiecznych struktur plemiennych w Prusach, Jaćwieży i na Pomorzu, kultury materialnej i duchowej tamtych społeczności zamieszkujących te ziemie i ich relacji z mieszkańcami terenów ościennych;
– wszechstronnego rozpoznania różnych kategorii zabytków reprezentatywnych dla średniowiecznych założeń miejskich i zamkowych (m.in. ceramiki, zabytków szklanych, drewnianych i skórzanych);
– badań archeologiczno-architektonicznych;
– wykorzystania badań izotopowych w archeologii w celu określenia chronologii znalezisk (datowanie radiowęglowe), diety (trwałe izotopy węgla, azotu i siarki), pochodzenia i migracji (trwałe izotopy strontu i tlenu), a także badań DNA;
– archeologii archiwalnej i rekonstrukcji utraconych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej zbiorów z dawnych kolekcji muzealnych z ziem polskich (w granicach II i III RP) i z Polską związanych.

W realizacji swoich badań pracownicy katedry współpracują z przedstawicielami innych naukowych i muzealnych ośrodków w Polsce, a także z badaczami z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy.

badania Archeologiczne:
– Błonie, woj. mazowieckie, średniowieczne miasto lokacyjne (parcele miejskie; K. Blusiewicz)
– Ciepłe, woj. pomorskie, wczesnośredniowieczne cmentarzysko (S. Wadyl)
– Czaszkowo (d. jez. Nidajno), woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko ofiarne z późnej starożytności (we współpracy z IAE PAN; T. Nowakiewicz)
– Człuchów, woj. pomorskie, zamek krzyżacki i starościński (M. Starski, K. Blusiewicz)
– Debrzno, pow. pomorskie, średniowieczne miasto lokacyjne i mury obronne (M. Miścicki, M. Truszkowski)
– Nowy Chorów, woj. pomorskie,  wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe (S. Wadyl)
– Obłęże, woj. pomorskie, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe i grodzisko (we współpracy z UMK w Toruniu; S. Wadyl)
– Pasym, woj. warmińsko-mazurskie, wczesnośredniowieczne grodzisko (S. Wadyl)
– Puck, woj. pomorskie, średniowieczne miasto lokacyjne (parcele miejskie, cmentarz przykościelny; M. Starski, K. Blusiewicz)
– Skarszewy, woj. pomorskie, średniowieczne miasto lokacyjne (parcele miejskie, umocnienia; M. Starski, K. Blusiewicz)
– Szczeberka (okolice), woj. podlaskie, zespół wczesnośredniowiecznych cmentarzysk nad rzeką Szczeberką (we współpracy z Fundacją Terra Desolata; T. Nowakiewicz)
– Szestowica, obwód czernihowski, Ukraina, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe (we współpracy z Czernihowskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Tarasa Szewczenki; D. Błaszczyk)

 

granty realizowane przez pracowników katedry (projekty, w których pracownicy pełnili funkcję kierowniczą)

dr Karolina Blusiewicz

Krypta grobowa rodu Wejherów w kościele parafialnym w Pucku – opracowanie i publikacja wyników badań (grant NID Ochrona zabytków archeologicznych 2022)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

godło

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, wartość zadania 93 800 PLN, kwota dofinansowania 68 000 PLN

Celem projektu jest publikacja rezultatów badań archeologiczno-architektonicznych, przeprowadzonych w grobowcu rodziny Wejherów w kościele parafialnym w Pucku. Badania miały charakter interwencji archeologicznej po nieplanowanym otwarciu krypty. W ich efekcie uporządkowano i przebadano zachowane ludzkie szczątki, zabezpieczono unikatowe ubiory z końca XVI i XVII wieku, zadokumentowano i zabezpieczono fragmenty trumien, obić i ozdób trumiennych oraz przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne krypty.
Rezultatem projektu będzie opracowanie, konserwacja oraz udostępnienie pozyskanych źródeł w formie monograficznej publikacji książkowej.

dr Dariusz Błaszczyk:
Swoi czy obcy? Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza (grant NCN Fuga 2), grant zakończony.

mgr Maciej Miścicki:
Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcji – analizy specjalistyczne – handel dalekosiężny (grant NCN Preludium 14), grant w realizacji.

dr hab. Tomasz Nowakiewicz:
projekt Ostbalticum (współkoordynator ramowego projektu MKDNiS), projekt w realizacji;
Konserwacja, opracowanie, analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See (grant MKDNiS/NID), grant zakończony;
Nieinwazyjne rozpoznanie dawnego miejsca kultowego w jez. Nidajno na Mazurach: zasięg, zagrożenia, tło paleoekologiczne (grant MKDNiS/NID), grant zakończony.

dr Michał Starski
Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku (grant NCN Sonata 5), grant zakończony;
Kwartał miejski Długi Targ–Powroźnicza–Ogarna w Gdańsku. Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych (grant MKDNiS/NID), grant w realizacji.

dr Sławomir Wadyl:
Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształtowanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych (grant NCN Fuga 4), grant zakończony;
Miejsce, które rodziło władzę. Gród z początków wczesnego średniowiecza w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim (grant MKDNiS/NID), grant w realizacji;
Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego (grant NCN Sonata Bis 11), grant w realizacji.

Katedra Archeologii Epoki Kamienia

Badania w Uzbekistanie

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 2.15, tel. +48 22 55 22 842

kierownik katedry:
prof. dr hab. Karol Szymczak

pracownicy:
dr hab. Dariusz Manasterski
dr Claudio Berto
dr Marcin Białowarczuk
dr hab. Witold Gumiński
dr Małgorzata Kot
dr Michał Przeździecki
dr Katarzyna Pyżewicz
dr Katarzyna Januszek
dr Karolina Bugajska
mgr Artur Grabarek

granty:
NCN Opus 20; nr 2020/39/B/HS3/02375, Chronologia bezwzględna pochówków i luźnych kości ludzkich ze stanowisk łowiecko-zbierackich
epoki kamienia Dudka i Szczepanki na Mazurach / Absolute chronology of burials and loose human bones from the hunter-gatherer Stone Age sites Dudka and Szczepanki in Masuria (NE-Poland), kierownik Karolina Bugajska

badania archeologiczne:

Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

   Obszary środkowego Mazowsza przez dziesięciolecia pozostawały poza głównym zakresem zainteresowań badaczy zajmujących się problematyką neolitu, a w szczególności dominujących tu ugrupowań subneolitycznych łączonych z różnie definiowanymi zjawiskami kulturowymi – „kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej typu Linin”, „horyzont lininski,” „kultura niemeńska” czy w końcu „niemeński krąg kulturowy”. Tereny te, to także przestrzeń styk dwóch odrębnych kulturowo i środowiskowo regionów – pozostających, z jednej strony pod wpływem „klasycznych” ugrupowań neolitu agrarnego Europy Zachodniej, z drugiej zaś stanowiących dominium ostatnich ugrupowań łowiecko-zbierackich.
Pierwsze, a zarazem ostatnie opracowanie materiałów subneolitycznych z środkowego Mazowsza zawdzięczamy wybitnej postaci Elżbiety Kempisty. Niestety, wyniki badań ujęte w kanonicznym dziś artykule z 1972 opublikowanym na łamach Wiadomości Archeologicznych (t. XXXVII, z. 4, s. 411-483) oparte zostały na analizie źródeł ceramicznych, zupełnie pomijając zabytki krzemienne.
Niniejszy projekt stanowi próbę kompleksowej analizy wszystkich kategorii źródeł związanych z obecnością społeczności subneolitycznych na interesującym nas obszarze. W ramach badań planuje się opracowanie materiałów z ponad 60 stanowisk, znajdujących się obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego. Głównym efekt podjętych studiów będzie publikacja książkowa przygotowana wspólnie przez Wydział Archeologii UW, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.