Zespół badawczy „EuroWeb. Europe through Textiles”

Zespół badawczEuroWeb. Europe through Textiles powołany został zarządzeniem Dziekana Wydziału Archeologii do obsługi międzynarodowego projektu akcji COST programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa pt. Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities (EuroWeb)CA 19 131, w latach 2020-2024.

EuroWeb tworzy ogólnoeuropejską, multidyscyplinarną sieć badawczą złożoną z przedstawicieli instytucji akademickich, muzealnych, instytucji kultury, konserwatorów, oraz projektantów i osób uprawiających rzemiosło tradycyjne. Do udziału w projekcie przystąpiło obecnie 31 krajów Unii Europejskiej oraz Izrael. Celem projektu jest nowe spojrzenie na dzieje Europy, w którym uwypuklona zostanie rola produkcji włókienniczej, jednej z najważniejszych gałęzi wytwórczości i ekonomii od epoki kamienia po współczesność. Tkaniny i ubiory są tu postrzegane jako powszechne i uniwersalne formy komunikacji społecznej oraz środki budowania tożsamości: społecznej, genderowej, kulturowej. Porównane zostaną struktury opisu tekstyliów i wytwórczości włókienniczej w językach europejskich. Rozpoznane zostaną różnorakie umiejętności, jakich wymagało wytwarzanie tekstyliów przez wieki. Wreszcie, jednokierunkowe podejście badawcze do produkcji włókienniczej ulegnie przewartościowaniu na rzecz szerokiej, interdyscyplinarnej analizy. W ramach projektu organizowane będą konferencje i warsztaty naukowe, praktyczne i teoretyczne kursy, granty konferencyjne i krótkie pobyty studyjne, oraz mentoring ze strony doświadczonych kolegów, wsparcie finansowe dostaną publikacje oraz multimedialna publikacja danych EuroWeb Digital Atlas. Celem jest także zwiększenie udziału badaczy z krajów Inclusiveness Target Countires w pozyskiwaniu projektów unijnych, wsparcie naukowego rozwoju osób rozpoczynających karierę zawodową (tzn. takich, które uzyskały doktorat nie dawniej niż 8 lat temu) oraz stworzenie platformy umożliwiającej szeroką współpracę różnym dyscyplinom badawczym i środowiskom pozaakademickim.

Skład zespołu badawczego EuroWeb. Europe through Textiles:

dr Agata Ulanowska – przewodnicząca Komitetu Zarządczego akcji EuroWeb, WA UW
kontakt: a.ulanowska@uw.edu.pl

oraz, w porządku alfabetycznym:
Dr Stephanie Aulsebrook – archeolożka z WA UW
kontakt: s.aulsebrook@uw.edu.pl 

mgr Marcin Wagner  archeolog z WA UW
kontakt: m.wagner@uw.edu.pl

dr Magdalena Woźniak – liderka Working Group 2: Clothing Identities: gender, age and status, CAŚ UW
kontakt: m.m.wozniak@uw.edu.pl

mgr Katarzyna Żebrowska doktorantka
kontakt: kzebwh@gmail.com

mgr Iwona Zielińska – menadżerka projektu oraz przedstawicielka instytucji prowadzącej grant
kontakt: iw.zielinska@uw.edu.pl

Więcej informacji i aktualności znaleźć można na naszej stronie, FB, YouTube, TwitterzeInstagramie.

Katedra Archeologii Egiptu i Nubii

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M.Barwik

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.25 tel. +48 22 55 22 825

kierownik katedry:
dr hab. Sławomir Rzepka

pracownicy:
dr hab. Mirosław Barwik
mgr Łukasz Jarmużek
dr Marta Kaczanowicz
mgr Adrianna Madej-Ciuba
dr hab. Anna Wodzińska
dr hab. Dobrochna Zielińska 

dr Karel Innemée

doktoranci:
Agata Bebel-Nowak – agata.bebel@student.uw.edu.pl
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej-Ciuba
Agnieszka Ryś-Jarmużek
Czytaj dalej „Katedra Archeologii Egiptu i Nubii”

Katedra Archeologii Klasycznej

Adres:
Katedra Archeologii Klasycznej
Chair of Classical Archaeology

Faculty of Archaeology
University of Warsaw
Szkoła Główna, pok. 317, 320
Krakowskie Przedmieście 26/28
PL 00-927 Warsaw

 

DYZURY-letni-22-23-1-23 2022/23 (aktualne)

Kierownik katedry:
Prof. dr hab. Piotr DYCZEK                            kontakt: novae@uw.edu.pl         

Pracownicy:
dr hab. Renata-CIOLEK, prof. ucz.                 kontakt: renataciolek@uw.edu.pl
dr hab. Hubert KOWALSKI, prof. ucz.         kontakt: hubert.kowalski@adm.uw.edu.pl 
dr hab. Marek T. OLSZEWSKI                       kontakt: m.t.olszewski@uw.edu.pl 
dr hab. Dariusz SZELĄG                                  kontakt: daresz@uw.edu.pl
dr hab. Jerzy ŻELAZOWSKI                           kontakt: j.r.zelazowski@uw.edu.pl
dr  Marzena ŁUSZCZEWSKA                        kontakt: m.luszczewska@uw.edu.pl
dr  Marcin MATERA                                          kontakt: marcinmatera@uw.edu.pl
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino                 kontakt: dagmara.wielgosz@uw.edu.pl

Doktoranci:
mgr Monika DUNAJKO                                   kontakt:  m.dunajko@uw.edu.pl
(promotor: H. Kowalski)
 mgr Karolina RATAJ                                          kontakt: k.rataj@uw.edu.pl
(promotor: R. Ciołek)
mgr Paweł LECH                                                kontakt: pawel.lech.1989@gmail.com
(promotor: T. Scholl)
Jean-Francois GUAY                                         
link: https://www.flsh.ulaval.ca/actualites/distinction-pour-jean-francois-guay-doctorant
(współpromotor: M.T. Olszewski, z prof. T. Petit ( Uniwersytet Lavala w Quebecu w Kanadzie)

Czytaj dalej „Katedra Archeologii Klasycznej”

Katedra Bioarcheologii

adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 0.26, 0.28, 0.29, tel. +48 22 55 22 837 (844)

kierownik katedry:
dr Anna Gręzak

pracownicy:
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.
dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
dr Rafał Fetner
dr Elżbieta Jaskulska

Z Katedrą współpracuje także:
dr hab. Wiesław Więckowski (Katedra Archeologii Ameryk)

doktoranci:
mgr Monika Dzierlińska
mgr Kamil Niemczak
mgr Joanna Szymczak
mgr Aleksandra Grzegorska
mgr Adam Budziszewski

Czytaj dalej „Katedra Bioarcheologii”

Katedra Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa

Szkoła letnia w Atenach projektu ACTS, lipiec 2022

 

 

 

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.14, tel. +48 22 55 22 814.
e-mail:
egea@uw.edu.pl

Kierowniczka katedry:
dr hab. Agata Ulanowska

Pracownicy:
dr Stephanie Aulsebrook
dr hab. Aleksander Dzbyński
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
dr Marta Żuchowska

Doktoranci:
mgr Kinga Bigoraj
mgr Anna Filipek
mgr Katarzyna Żebrowska


Działania Katedry i zainteresowania pracowników:
Katedra zajmuje się szeroko pojętą archeologią Grecji w epoce brązu i archeologią włókiennictwa, w szczególności produkcją włókienniczą w Grecji, wschodnim basenie Morza Śródziemnego i na Sycylii, a także archeologią kognitywną i eksperymentalną.

Dydaktyka Katedry odzwierciedla zainteresowania naukowe jej pracowników i doktorantek. Prowadzone są więc zajęcia kursowe, seminaria oraz wykłady monograficzne z archeologii Grecji, archeologii kognitywnej i włókiennictwa w językach polskim i angielskim. Jednym z przykładów nowatorskiego wkładu w dydaktykę WA UW są zajęcia wprowadzające do archeologii włókiennictwa z elementami archeologii doświadczalnej. Katedra organizuje okazjonalnie wyjazdy dydaktyczne na Kretę i na ląd grecki, które wprowadzają uczestników do archeologii Grecji poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami, stanowiskami i krajobrazami, a także zaznajamiają z historią, problemami, tradycjami i obyczajowością nowożytnej i współczesnej Grecji.

Konferencje i publikacje: Katedra organizuje cyklicznie międzynarodowe konferencje egeistyczne pt. „Sympozjum Egejskie” skierowane do badaczek i badaczy rozpoczynających karierę naukową. Od 2017 r. wydaje recenzowaną serię „Sympozjum egejskie. Papers in Aegean Archaeology” w języku angielskim (prosimy o kontakt w sprawie wcześniejszych tomów).

Stephanie Aulsebrook  zajmuje się późnym okresem epoki brązu, metalurgią i wyrobami metalowymi oraz biografiami przedmiotów.

Aleksander Dzbyński zajmuje się teorią archeologii i archeologią kognitywną, w szczególności  rozwojem postrzegania matematycznego w neolicie i epoce brązu.

Kazimierz Lewartowski interesuje się przede wszystkim kulturą mykeńską, obyczajami grzebalnymi w epoce brązu i Grecji klasycznej oraz pamięcią o epoce brązu w późniejszej Grecji.

Agata Ulanowska zajmuje się produkcją włókienniczą na Krecie minojskiej, relacjami pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania oraz archeologią eksperymentalną i genderową.

Marta Żuchowska interesuje się archeologią Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim, w tym szlakami handlowymi i komunikacyjnymi w Azji w I tys. n.e. oraz produkcją i dystrybucją jedwabiu w I tys. n.e. Swoje badania realizuje w Pracowni Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu.

Katarzyna Żebrowska przygotowuje rozprawę na temat średnio- i późnobrązowych sycylijskich grobów komorowych w typie tolosowym i ich związków z krajobrazem.

Kinga Bigoraj bada szczątki zwierzęce z Achai w okresie geometrycznym.

Anna Filipek rozważa kwestie Wielkiej Bogini Matki w kontekście kultów egejskich i historii badań.


Granty:
Stephanie Aulsebrook
2019 – 2022 Wykuwanie społeczności w Mykenach późnej epoki brązu: o związkach pomiędzy ludźmi i metalami. Konkurs SONATA 14 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2018/31/D/HS3/02231, przyznana kwota: 736 310 PLN).

Agata Ulanowska
2020 – 2024 EuroWeb. Europe through Textiles. Network for the integrated and interdisciplinary Humanities. COST Action CA 19131 (AGA-CA19131-1-13422, kwota przyznana w roku 2020/21: 55 000 EUR; 2021/22: 171 600 EUR; 2022/23: 197 500 EUR).

2022 – 2023 Artefacts, Creativity, Technology, and Skills from Prehistory to the Classical Period in Greece. Communities of Learning in the Past and in Higher Education Today, ACTS’, projekt sojuszu 4EU+ i programu Erasmus Plus (ref. no. 612621, kwota przyznana kwota: 10 550 EUR).

2018 – 2021 Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu. Konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie/Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

2015 – 2017 Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich. Konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN)

Katarzyna Żebrowska
2017-2019 „Sycylijskie narzędzia włókiennicze z epoki brązu: opracowanie zabytków i studia porównawcze nad ich funkcjonalnością”. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM 11, UMO-2016/21/N/HS3/02926, przyznana kwota: 92 901 PLN).

Badania archeologiczne w Grecji – Polski Instytut Archeologiczny w Atenach.

Więcej informacji o d. Zakładzie Archeologii Egejskiej


Byli pracownicy:

dr Małgorzata Siennicka-Rahmstorf, obecnie Uniwersytet w Getyndze, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1974-809X

 

Katedra Epigrafiki i Papirologii

Adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.15, tel. +48 22 55 22 815

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Tomasz Derda

Pracownicy:
prof. dr hab. Adam Łajtar
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
dr Constantinos Balamoshev
dr Grzegorz Ochała
dr Joanna Wegner
dr Joanna Wilimowska
mgr Tomasz Płóciennik

Doktoranci:
Małgorzata Krawczyk
Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda
Bartosz Wojciechowski

Czytaj dalej „Katedra Epigrafiki i Papirologii”

Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.27, tel. +48 22 55 22 827

Kierownik katedry:
prof. Aleksander Bursche

Pracownicy:
dr hab. Roksana Chowaniec
dr Ireneusz Jakubczyk
dr Piotr Jaworski
dr Szymon Jellonek
dr Kyrylo Myzgin
dr Anna Zapolska

Doktoranci:
Jakub Artemiuk
Robert Janiszewski
Vital Sidarovich

Stypendystka:
Marina Filatova

Czytaj dalej „Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa”

Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokoje 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, tel. tel. +48 22 55 22 805 (806, 807)

kierownik katedry:
dr hab. Adam Cieśliński, prof. ucz.

pracownicy:
dr Vadzim Beliavets
dr Sylwia Domaradzka
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
dr Martin Lemke
dr Andrzej Maciałowicz
dr Andrzej Szela
dr hab. Paweł Szymański, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Tomas

doktoranci:
mgr Marek Baczewski (promotor: Adam Cieśliński)
mgr Sebastian Chrupek (promotor: Adam Cieśliński)
mgr Agnieszka Jarzec (promotor: Adam Cieśliński)
mgr Aleksandra Barejko (promotor: Bartosz Kontny)
mgr Paweł Dziechciarz (promotor: Bartosz Kontny)
mgr Iwona Lewoc (promotor: Bartosz Kontny)
mgr Dawid Rembecki (promotor: Bartosz Kontny)
mgr Grzegorz Raczkowski (promotor: Paweł Szymański)
mgr Agata Grzędzielska (promotor: Paweł Szymański)

osoby z otwartym przewodem doktorskim:
mgr Małgorzata Mileszczyk (promotor: Paweł Szymański)
mgr Radosław Jacek Prochowicz (promotor: Adam Cieśliński)
mgr Agata Wiśniewska (promotor: Paweł Szymański)
mgr Tomasz Dziurdzik (promotorka: Agnieszka Tomas)
mgr Emil Jęczmienowski (promotorka: Agnieszka Tomas)

Czytaj dalej „Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich”