Wydawnictwa IAUW

Wydawnictwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego obejmują kilka serii wydawniczych oraz szeroki wybór monografii i podręczników z różnych dziedzin archeologii. Informacje o aktualnej ofercie wydawniczej IA UW uzyskają Państwo pod poniższym linkiem lub osobiście w Bibliotece Instytutu Archeologii (pok. 1.16) przy Krakowskim Przedmieściu 26/28, w budynku Szkoły Głównej. Dostępne w sprzedaży publikacje Instytutu Archeologii UW Aby uzyskać fakturę za zakup naszych publikacji prosimy o kierowanie zamówień do Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii UW na e-mail: fundacjaprzyjacioliauw@poczta.onet.pl

Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 0082-044X

Światowit
Ani jednego dnia bez linii, (Winieta z pierwszych tomów „Światowita” autorstwa Mariana Wawrzenieckiego).

(więcej na jej temat winiety można przeczytać TUTAJ)


Światowit na Index Copernicus w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

www.swiatowitwuw.pl

„Światowit” jest rocznikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego sklasyfikowanym w European Reference Index for Humanities (ERIH) i jednym z najstarszych polskich czasopism archeologicznych, wydawanym od 1899 r.

„Światowit” jest czasopismem naukowym skierowanym do całej archeologicznej społeczności badaczy w Polsce i zagranicą, uwzględniającym najnowsze metody badawcze i różne archeologiczne specjalności. Szeroki zakres badań prezentowanych w czasopiśmie, zróżnicowanych kulturowo, chronologicznie i terytorialnie służy naukowym dyskusjom i poszukiwaniu inspiracji badawczych.

Redakcja przyjmuje artykuły naukowe w zakresie archeologii śródziemnomorskiej i pozaeuropejskiej, archeologii pradziejowej, średniowiecznej i archeologii Polski. Publikowane są także recenzje prac archeologicznych.

Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ewentualnie także w języku polskim, jeśli jest to uzasadnione merytorycznie.

Złożone w redakcji teksty podlegają ocenie merytorycznej na podstawie anonimowych recenzji grupy niezależnych ekspertów („double-blind system”).

Po przyjęciu artykułu do druku Autorzy otrzymują do akceptacji umowy wydawnicze dotyczące praw autorskich do tekstu i wykorzystywanego materiału ilustracyjnego.

Gwarantujemy autorom egzemplarz autorski i pdf artykułu.

Termin nadsyłania tekstów do bieżącego tomu upływa 30 września 2019 r.

Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres swiatowit@uw.edu.pl
Wskazówki dla autorów znajdują się  tutaj.


Dotychczas opublikowane tomy


Redakcja „Światowita”

Jerzy Żelazowski – redaktor naczelny
Dariusz Manasterski – zastępca redaktora naczelnego
Karolina Blusiewicz – sekretarz redakcji
Członkowie redakcji:
Rafał Fetner
Marcin Matera
Dariusz Szeląg

Rada Naukowa “Światowita”

Kazimierz Lewartowski – Przewodniczący Rady
Instytut Archeologii UW

Mikola Kryvaltsevich
Białoruska Akademia Nauk w Mińsku, Białoruś,
Wydział Archeologii, Instytut Historii

Andrey Mazurkevich
Muzeum Ermitażu w Petersburgu, Rosja
Dział Archeologii Europy Wschodniej i Syberii

Andreas Rau
Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Szlezwik (Schleswig), Niemcy

Jutta Stroszeck
Niemiecki Instytut Archeologiczny, Oddział w Atenach, Grecja

Aliki Moustaka
Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet w Salonikach, Grecja

Serenella Ensoli
Uniwersytet Kampanii „Luigi Vanvitelli”, Włochy

Joanna Kalaga
Instytut Archeologii UW

Karol Szymczak
Instytut Archeologii UW

Wojciech Nowakowski
Instytut Archeologii UW

Włodzimierz Godlewski
emeryt, Instytut Archeologii UW


Zezwala się na korzystanie z zamieszczonych tu artykułów na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY).

Wskazówki dla autorów

… jest to rocznik recenzowany zewnętrznie (peer-reviewed), wydawany od 2011 roku przez Instytut Archeologii UW (ISSN: 2084-4042). Adresowany jest głównie do archeologów polskich i wschodnioeuropejskich.

Ma on na celu prezentację artykułów syntetycznych oraz materiałów z badań wykopaliskowych (m.in. ratowniczych i inwestorskich), realizowanych na obszarze Mazowsza i Podlasia i związanych z wymienionym w tytule okresem (tj. od kultur wstęgowych po kulturę trzciniecką włącznie). Dla ukazania szerokiego spektrum odniesień do pradziejowych zjawisk ze wskazanego obszaru i okresu, publikowane są również zagadnienia dotyczące pośrednio zakresu chorologicznego czasopisma.

Artykuły publikowane są w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest użycie języka rosyjskiego (ze streszczeniem w jęz. angielskim).

Cyfrowa wersja rocznika i zasady jej wykorzystania

Pierwotną wersją rocznika Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu jest wersja papierowa, przy czym każdy tom dostępny będzie również bez ograniczeń (Open Access) w wersji cyfrowej. Każdy zawarty w nim artykuł udostępniany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY) i moze być wykorzystywany do celów naukowych i dydaktycznych pod warunkiem podania autora i źródła publikacji.

Szczegółowe warunki licencji dostępne są pod adresem:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

WERSJA CYFROWA

– Tom I
– Tom II
– Tom III
– Tom IV
– Tom V
– Tom VI
– Tom VII

Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Zakładu Archeologii Pradziejowej I.A.UW:

prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski (e-mail: rfmazurowski@uw.edu.pl)

dr Dariusz Manasterski (e-mail: dmanasterski@uw.edu.pl)

dr Katarzyna Januszek (e-mail: katarzyna.januszek@uw.edu.pl)

Sekretarzem redakcji jest dr Marcin Białowarczuk (e-mail: m.bialowarczuk@uw.edu.pl)

Zapraszamy do współpracy

Wskazówki dla autorów

Artykuły składane do publikacji w roczniku „Studia i materiały do badań…” winny być pisane w języku polskim, a w uzasadnionych przypadkach w języku rosyjskim;

Każdy tekst powinien zawierać:

– do 8 słów kluczowych oraz streszczenie (do 10% objętości tekstu) w języku polskim i angielskim; podpisy ilustracji i tabel obok wersji polskiej powinny być także zapisane w  wersji angielskiej.

–  imię i nazwisko autora/autorów (na stronie tytułowej) oraz afiliację autora/autorów, adres korespondencyjny i adres e-mail (umieszczone przed streszczeniem).

Artykuły będą przyjmowane w wersji elektronicznej, zapisane w formatach: doc., docx. (pliki tekstowe – treść artykułu z przypisami, bibliografią i streszczeniem; podpisy do ilustracji i tabel) oraz tif. (pliki graficzne – ilustracje, wykresy itp. bez opisów);

– tekst powinien być zapisany czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza (bez formatowania i wyróżnień); dopuszczalne jest zastosowanie kursywy;

– strony winny być nienumerowane, a tekst bez list numerowanych automatycznie (z wyjątkiem przypisów);

– pliki graficzne (ryciny, tablice) powinny być utworzone w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi; każda ilustracja (preferowane czarno-białe) powinna być zapisana w osobnym pliku graficznym; maksymalne pole rycin pełnowymiarowych wynosi 17×23 cm;

Odnośniki do literatury powinny być wzorowane na harvardzkim systemie cytowania; pełne wyjaśnienie na stronie:

www.bournemouth.ac.uk/library/how-to/citing-refs-harvard.html

np.:

– literatura cytowana w tekście: (Makarowicz  2010, s. 50)

Zestawienie bibliograficzne na końcu artykułu w układzie alfabetyczno-chronologicznym, wg nazwisk autorów i dat publikacji, np.:

KEMPISTY, E., 1973. Kultura ceramiki „grzebykowo-dołkowej” na Mazowszu i Podlasiu.

Wiadomości  Archeologiczne, XXXVIII, 3-75.

MAKAROWICZ, P., 2010. Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza wschodu i zachodu Europy. Poznań.

Zasady transliteracji zapisów w języku rosyjskim wg zasad zawartych w:  Polański, E., ed. 1997.Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa.

Procedura recenzowania artykułów

Nadesłane do publikacji prace podlegają ocenie przez Redakcję, a następnie przesyłane są do wybranych recenzentów zewnętrznych (lista recenzentów znajduje się na drugiej stronie każdego tomu). W celu uniknięcia konfliktu interesów artykuły nie są przekazywane recenzentom z tej samej jednostki/instytucji, z którą związany jest autor/autorzy. Dlatego też każdy autor powinien zamieścić informację o afiliacji.

Autor informowany jest o wyniku recenzji i zatwierdzeniu artykułu do publikacji. Ostateczną decyzję o publikacji danego artykułu podejmuje Redakcja biorąc pod uwagę konkluzje recenzenta.

Informacje dotyczące własności prawnej publikowanych treści

Zgodnie z celem i założeniami pisma, z chwilą dostarczenia Utworu, Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:

a)  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c)   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i sposobów wykorzystania publikowanych artykułów oraz zobowiązań wydawcy zostały określone w pisemnej umowie zawieranej z każdym z autorów.

Seria wydawana przez Instytut Archeologii UW od 1980 roku. W Studiach i Materiałach Archeologicznych są publikowane artykuły młodych badaczy. Od 2000 roku redaktorem jest Tomasz Scholl.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Studia Archeologiczne

t. 1 (1981)
t. 2 (1984)
t. 3 (1982)
t. 4 (1985)

Studia i Materiały Archeologiczne

t. 5 (1987)
t. 6 (1987)
t. 7 (1989)
t. 8 (1991)
t. 9 (1992)
t. 10 (2000)
t. 11 (2003)

t. 12 (2005)

t. 13 (2006)

t. 14 (2009)

t. 15 (2016)

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj.

Miło nam opublikować na stronach Instytutu pierwszy numer nowej serii popularnonaukowej „Archeo UW”. W tym miejscu dostępne będzie wydanie  elektroniczne, tradycyjne wydanie drukowane można znaleźć w siedzibie IAUW. W miarę ukazywania się kolejnych numerów czasopisma będziemy umieszczać je na tej stronie. Zapraszamy wszystkich do lektury!

Archeo UW nr 1 (2013)
Archeo UW nr 2 (2014)
Archeo UW nr 3 (2016)