Światowit – Tom VII (XLVIII), fasc. B (2006-2008)

red. tomu Tomasz Nowakiewicz

Warszawa 2012

 

pdf icon large   Mindaugas Bertašius, Die Anzeichen Einer Überregionalen Kultur in den Wikingerzeitlichen Gräbern von Marvelė – s. 15

 

pdf icon large   Marcin Białowarczuk, Półwytwór topora kamiennego z Dolistkowa Starego, woj. podlaskie – s. 25

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Zainteresowanie przeszłością i pierwsze pomoce do nauki starożytności w Polsce – s. 29

 

pdf icon large   Michał Dzik, Z dziejów badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych w międzyrzeczu Bugu i Narwi – s. 37

 

pdf icon large   Mirosław J. Hoffmann, Adam Mackiewicz, Zespoły grobowe z ceramiką z Oberhof (Aukštakiemiai) i z LLinkuhnen (Rževskoe) w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – s. 43

 

pdf icon large   Urszula Iwaszczuk, Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego w Szestnie – „Czarnym Lesie” – s. 51

 

pdf icon large   Katarzyna Januszek, Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie – s. 67

 

pdf icon large   Piotr Jaworski, Z dziejów zainteresowań tzw. Babami Kamiennymi w Polsce. Część I: Tulczyn i Arkadia – s. 73

 

pdf icon large   Andrzej Klubiński, Szpitalny kościół św. Ducha w Wiślicy w świetle inwentarzy z lat 1590-1639 – s. 77

 

pdf icon large   Violetta Lis, Tomasz Purowski, Zagadkowe narzędzie z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. warmińsko-mazurskie – s. 83

 

pdf icon large   Dariusz Manasterski, Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego – s. 89

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, Auf der Suche nach dem „Gold des Nordens”. Rom, die Barbaren und die Bernsteinstraẞe – s. 95

 

pdf icon large   Валентин Рябцевич, Монетные депозиты западных земелъ древней Руси (материалы) – s. 107

 

pdf icon large   Kalina Skóra, Groby dziecięce w kulturze wielbarskiej – s. 139

 

pdf icon large   Rozalia Tybulewicz, Skarb z Karlina w świetle archiwaliów: historia odkrycia i losy zabytków – s. 165

 

 

Kronika wykopalisk

 

pdf icon large   Anetta Ejdulis, Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne południowej części obszaru dorzecza Marychy. Badania powierzchniowe i sondażowe na Sejneńszczyźnie – s. 193

 

pdf icon large   Tomasz Mikocki, Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, III (trzecia wizyta w Dylewie: wykopaliska) – s. 197

 

pdf icon large   Michał Przeździecki, Witold Migal, Maciej Krajcarz, Katarzyna Pyżewicz, Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie – s. 225

 

 

Recenzje, dyskusje i polemiki

 

pdf icon large   Magdalena Mączyńska: Artur Błażejewski, „Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa” (Studia Archeologiczne 39, Acta Universitatis Wratislaviensis 2939) – s. 235

 

pdf icon large   Arkadiusz Marciniak, O efektywnych startegiach badania ceremonialnej konsumpcji bydła i świni w neolicie (odpowiedź na recenzję prof. A. Lasoty-Moskalewskiej) – s. 243

 

pdf icon large   Alicja Lasota-Moskalewska, Komentarz – s. 250