Tomasz Nowakiewicz

Tomasz Nowakiewicz
dr hab. Tomasz Nowakiewicz

e-mail:
t.nowakiewicz@uw.edu.pl

dyżury:
środa: 11:30 – 13:00
czwartek: 13:00 – 14:00
pokój nr 3.21

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, a w szczególności:
1. archeologia ziem bałtyjskich (ze szczególnym uwzględnieniem archeologii ziem pruskich we wczesnym średniowieczu oraz konfrontacji Bałtów ze światem zachodnim w dobie krucjat północnych);
2. rozpoznanie i interpretacja stanowisk bagiennych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dawnych depozytów kultowych);
3. archeologia archiwalna i problematyka identyfikacji rozproszonych kolekcji archeologicznych;
4. różne aspekty tezauryzacji we wczesnym średniowieczu;

bibliografia:
Tomasz Nowakiewicz

Światowit, vol. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

Wspaniała wiadomość dla wszystkich tych, którzy z niecierpliwością czekali na ukazanie się nowego tomu naszego instytutowego rocznika!
„Światowit”, vol. XIII-XIV (LIV-LV), fasc.  A/B (2015-2016) właśnie się ukazał! Tym razem mamy tom, który dotychczas dostępny był w dwóch odrębnych fascykułach 🙂

Zapraszamy do lektury!

 

Underwater Archaeology

Miło nam poinformować, że seria suplementów „Światowita” powiększyła się w 2018 roku o nowy tytuł: Underwater Archaeology. Niedawno ukazał się tom 1. tej nowej serii, pt. Archaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw pod red. Aleksandry Chołuj, Małgorzaty Mileszczyk i Karoliny Trusz.

Zapraszamy do lektury!

 

Marta Żuchowska

dr Marta Żuchowska
e-mail:
marta.zuchowska@gmail.com

dyżury:
wtorek 11:00 – 13:00
środa 11:00 – 13:00
dyżury odbywają się w gabinecie dyrektorskim na dole (pok. 106)

zainteresowania naukowe:
archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim; archeologia Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; szlaki handlowe i komunikacyjne w Azji w I tys. n.e.; handel dalekosiężny w Azji; produkcja i dystrybucja jedwabiu w I tys. n.e.

bibliografia:
Marta Żuchowska

Andrzej Maciałowicz

Andrzej Maciałowicz
dr Andrzej Maciałowicz

e-mail:

amacialowicz@uw.edu.pl

dyżury:

semestr zimowy
poniedziałek: 11:30 – 12:30
wtorek: 10:30 – 11:30

semestr letni
poniedziałek: 15:00 – 16:00
wtorek: 15:00 – 16:00

zainteresowania naukowe:

archeologia okresu przedrzymskiego / lateńskiego w środkowej i północnej Europie (kultury: przeworska, oksywska, jastorfska; problematyka oddziaływań kultury lateńskiej).

bibliografia (wybór):

„Dwie interesujące misy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Suchodole, pow. sochaczewski – ślad kontaktów wzdłuż tzw. szlaku bastarneńskiego?”, Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 43–60.

Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LVIII, 2006, s. 283–369.

„Interesujący zespół grobowy z nowych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie, pow. nidzicki (d. Taubendorf, Kr. Neidenburg)”, (w:) A. Urbaniak i in. (red.), „Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenia Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin”, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. II, Łódź-Warszawa 2010, s. 367­–387.

„Pomorze Gdańskie na przełomie starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy zewnętrznych oddziaływań kulturowych”, (w:) M. Fudziński, H. Paner (red.), „Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim”, Gdańsk 2011, s. 79-120.

„Über die Ostsee. Jastorfeinflüsse im Westbaltischen Kulturkreis an der Wende von der älteren zur jüngeren vorrömischen Eisenzeit im Lichte der Funde aus dem ehemaligen Ostpreußen”, (w:) J. Brandt, B. Rauchfuß (red.), „Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Beiträge der internationalen Tagung zum einhundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung >>Die ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Lüneburg<< durch Gustav Schwantes, 18.–22.05.2011 in Bad Bevensen”, Hamburg 2014, s. 347-365.

– (wraz z M. Woźniakiem) „Vanishing weapons. The cemetery at Kleszewo and ,pacifistic’ burial customs in the Przeworsk Culture during the Late Pre-Roman Period”, (w:) S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche, P.C. Ramsl (red.), “Waffen, Gewalt, Krieg. Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów 19.-22. September 2012“, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Langenweissbach 2015, s. 229–269.

„Nieznane cmentarzysko w Lipówce a północne powiązania kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim”, (w:) B. Kontny (red.), „Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam”, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015, s. 412–435.

„Handwerk, Handel und Heirat? Neues über Kontakte der Boier mit den Germanen anhand von Fibelfunden”, (w:) M. Karwowski, V. Salač, S. Sievers (red.), „Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16.11.2013”, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21, Bonn 2015, s. 273–293.

„Celtyckie tradycje rzemieślnicze w świetle znalezisk zapinek”, (w:) W. Nowakowski, W. Orliński, M. Woińska (red.), „Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP”, Warszawa – Legionowo 2017, s. 61-118.

– (wraz z J. Andrzejowskim) „Między Północą a Południem. Zespół osadniczy z późnej epoki żelaza w Jarnicach nad Liwcem w świetle dalekosiężnych powiązań”, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LXVIII, 2017, s. 179-234.

inne:

Strona internetowa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie: http://archeo.uw.edu.pl/golebiewo/

Rafał Fetner

Rafał Fetner
Rafał Fetner

e-mail:
rafetner@uw.edu.pl

dyżury:
– poniedziałki/Mondays 11.30 – 13.00
– środy/Wednesdays 9.45 – 11.15

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, antropologia, archeometria

bibliografia:

2011 Wpływ zarazy Justyniana na ekspansję Słowian na Bałkanach: przesłanki paleodemograficzne, Slavia Antiqua 52: 103-118.

2013 Excavation at Bakr Awa 2010 and 2011, Iraq 75: 43-88. [wraz z: P. Miglus, U. Bürger, S. Mühl, A. Sollee]

2013 Shape and Distribution of Griffon Vulture (Gyps fulvus) Scavenging Marks on a Bovine Skull, Journal of Tahonomy 11 (1): 41-47. [wraz z A. Sołtysiak]

2014 Pochówki męskie na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach grodowych Kalisza i Giecza [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych. Funeralia Lednickie. Spotkanie 16, Poznań, s. 63-71.

2014 The Results of Anthropological Research of Human Remains from the Old Babylonian Tomb from Bakr Awa, Iraq [w:] P. Bieliński i in. (red.), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. 30 April-3 May2012, University of Warsaw, tom. 3. Wiesbaden, s. 319-328.

2016 Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku, Przeszłość Demograficzna Polski 38.3: 8-29. [wraz z: M. Chmiel- Chrzanowska]

2017 Taphonomy of human remains exposed in burial chambers, with special reference to Near Eastern hypogea, ossuaries and burial caves [w:] J. Bradbury, C. Scarre (red). Engaging with the death. Exploring changing human beliefs about death, mortality and the human body, Oxford, s. 67-76. [wraz z: A. Soltysiak]

2017 Dieta i status we wczesnośredniowiecznej Polsce: analiza izotopów trwałych kolagenu kostnego [w:] M. Kopczyński, A. Sieniarska (red.), Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś, Warszawa, s. 147-159.