Witold Gumiński


dr Witold Gumiński

e-mail:
w.guminski@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 13:30 – 14:30

zainteresowania naukowe:
Mezolit i paraneolit – paleośrodowisko, gospodarka, łowiectwo i rybołówstwo (archeozoologia), obrządek pogrzebowy, wytwory kościane, drewniane, kamienne, bursztynowe i z innych skamielin, ceramika

bibliografia:
1980 Kto wprowadził ciałopalenie w Europie Środkowej?, “Z Otchłani Wieków” 46/1: 11-17.

1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław (Ossolineum).
W. Gumiński, J. Fiedorczuk

1989 Badania w Dudce, woj. suwalskie, a niektóre problemy epoki kamienia w Polsce północnowschodniej, “Archeologia Polski” 33/1 – 1988: 113-150.W.

1990 Dudka 1. A Stone Age peat-bog site in North-eastern Poland, “Acta Archaeologica” 60 – 1989: 51-70.
W. Gumiński
1995 Environment, economy and habitation during the Mesolithic at Dudka, Great Masurian Lakeland, NE-Poland, “Przegląd Archeologiczny” 43: 5-46.

1997 Corded Ware at the Dudka peat-bog site, NE Poland. A case of migration or local development, (in:) P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Arkæologiske Rapporter 2, Esbjerg (Esbjerg Museum): 93-103.
1997 Finds of the Funnel Beaker, Globular Amphora & Corded Ware Cultures in Dudka, the Great Masurian Lakeland, (in:) D. Król (ed.), The Built Environment of the Coast Areas during the Stone Age, Gdańsk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku): 177-185.

1998 The peat-bog site Dudka, Masurian Lakeland: An example of conservative economy, (in:) M. Zvelebil, R. Dennell, L. Domańska (eds.), Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, Sheffield (Sheffield Academic Press): 103-109.

1999 Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i paraneolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, “Archeologia Polski” 44: 31-74.

1999 Kultura Zedmar a kultura Narva. Razem czy osobno, “Światowit” 1 (42)/B: 59-69, pl. 21-34.

2001 Kultura Zedmar. Na rubieży neolitu “zachodniego”, (in:) J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (eds.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. Przed Chr., Poznań (Instytut Prahistorii UAM): 133-152.
2001 Megalit bez pochówku. Szczepanki st. VI w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, “Światowit” 3 (44)/B: 17-26, pl.: 1-10.

2003 Big game and sparse forest – Relations between mammal species and the surrounding environment at the prehistoric fishing campsite of Dudka in Masuria, NE-Poland, Archeozoologia 21, Katowice – Poznań (Muzeum Śląskie – IAE PAN): 59-72.

2003 Scattered human bones on prehistoric camp site Dudka, NE-Poland, as indication of peculiar burial rite, (in:) E. Derwich (ed.), Actes du Symposium International, Préhistoire des Pratiques Mortuaires. Paléolithique – Mésolithique – Néolithique, 12-16 septembre 1999 Leuven, La Katholieke Universiteit Leuven et L’Université de Liège, ERAUL 102, Liège: 111-120.
W. Gumiński, M. Michniewicz

2003 Forest and Mobility. A case from the fishing camp site Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (in:) L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler, A. Åkerlund (eds.), Mesolithic on the Move, Oxford (Oxbow Books): 119-127.
T. Tomek, W. Gumiński

2003 Bird remains from the Mesolithic and Neolithic site Dudka, Masuria, NE Poland, “Acta Zoologica Cracoviensia” 46/1: 9-18.
W. Gumiński

2004 Szczepanki 8. Nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach, “Światowit” 5 (46) –2003/B: 53-104, pl.: 15-38.

2005 Bird for dinner. Stone Age hunters of Dudka and Szczepanki, Masurian Lakeland, NE-Poland, “Acta Archaeologica” 76/2: 111-148.

2005 Island, pigs, and hunting places – Comment on preceding paper by Achilles Gautier concerning animal bones of the forager site Dudka, “Przegląd Archeologiczny” 53: 27-51.
2008 Wahania poziomu wody byłego Jeziora Staświńskiego (środkowe Mazury) na podstawie stratygrafii i danych osadniczych, (in:) A. Wacnik, E. Madeyska (eds.), Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko, Botanical Guidebooks 30, Kraków (Institute of Botany, Polish Academy of Sciences): 25-45.

W. Gumiński, B. Wagner, D. Walaszek, E. Bulska
2008 Zastosowanie spektrometrii mas w analizie szczątków kostnych ze stanowiska archeologicznego Dudka na Mazurach, “Analityka” 2008/2: 29-35.

J. Madeja, A. Wacnik, A. Zyga, E. Stankiewicz, E. Wypasek, W. Gumiński, K. Harmata
2009 Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data, “Journal of Quaternary Science” 24/4: 317-321.

W. Gumiński, K. Bugajska
2010 The children from Szczepanki – why they were separated from the Dudka cemetery, Masuria, NE-Poland, (in:) P.Arias, M. Ceuto (eds.) The Eight International Conference on the Mesolithic in Europe. Santander 13th – 17th September, 2010, Final Programme and Abstracts, Santander (Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria): 107.

W. Gumiński, T. Kowalski
2011 Aby na górce. Dwa późnoneolityczne groby z Dudki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, (in:) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, Warszawa (IAE PAN, IA UW): 467-497.

W. Gumiński

2011 Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010. Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia, “Światowit” 8 (49)/B (2009–2010): 257–261, pl. 141–143.
2011 Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar – Szczepanki na Mazurach, (in:) U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok (Muzeum Podlaskie w Białymstoku): 149–160.

2012 Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach, „Światowit” IX (L)/B (2011): 87-144.

R. Howcroft, K. Bugajska, W. Gumiński, H. Kowalewska-Marszałek, A. Szczepanek, P. Włodarczak, G. Eriksson
2013 Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, (in:) R. Howcroft, Weaned Upon a Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Thesis and Papers in Scientific Archaeology 14, Stockholm (Stockholm University): 1-27.

W. Gumiński

2014 Wyposażenie symboliczne w grobach łowców-zbieraczy epoki kamienia na cmentarzysku Dudka na Mazurach, “Archeologii Polski” LIX: 121-186.

W. Gumiński, K. Bugajska
2016 Exception as a rule. Unusual Mesolithic cemetery and other graves at Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in.) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.) Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale) 2016: 465-510.

K. Bugajska, W. Gumiński
2016 How many steps to heaven? Loose human bones and secondary burials at Dudka and Szczepanki, the Stone Age foragers’ sites in Masuria, NE-Poland, (in.) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.) Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale) 2016: 511-544.

Paweł Szymański

Paweł Szymański
dr Paweł Szymański

e-mail:
pmszyman@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 9:00 – 11:00
środa 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów na terenach bałtyjskich (północno-wschodnia Polska).

bibliografia:
https://uw.academia.edu/PawełSzymański

inne:
Prace na kurhanowym cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Czerwonym Dworze koło Gołdapi (stanowisko XX).
Na temat badań:
https://czerwonydwor.edu.pl

Wojciech Wróblewski

Wojciech Wróblewski
doc. dr Wojciech Wróblewski

e-mail:
wojciech_wroblewski@hotmail.com

dyżury:

Kontakt mailowy: 7/24 (całotygodniowo). Odpowiedź w ciągu 24 h.
Dyżur on-line w semestrze zimowym: czwartki, godz. 13.30 -16.00 (po umówieniu się drogą mailową poprzedniego dnia).

zainteresowania naukowe:
ziemie wokół Bałtyku we wczesnym średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Prusów (obrządek pogrzebowy) i kontaktów tego regionu z milieau ludów koczowniczych. Etnografia ludów słowiańskich.

ostatnie wykopaliska:
Szurpiły k/Suwałk (2008-2011) oraz Nowe Bagienice k/Mrągowa (2108)

inne:
vice-prezes Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna

bibliografia:
Wojciech Wróblewski
Wojciech Wróblewski – lista licencjatów i prac magisterskich

Marcin Matera

Marcin Matera
dr Marcin Matera

e-mail:
marcinmatera@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:30 – 13:00
czwartek 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
starożytna Grecja, kolonizacja grecka, archeologia pontyjska, epigrafika ceramiczna, amfory

bibliografia:
Marcin Matera

inne:
Kierownik ekspedycji archeologicznych w Tanais i Konsułowskoje

Anna Wodzińska

dr hab. Anna Wodzińska

e-mail:
annawodzinska@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11:30-13:00
środa 11:30-13:00
pokój 3.08

zainteresowania naukowe:
Archeologia Egiptu i Nubii
Ceramika antyczna, szczególnie w kontekście społecznym i ekonomicznym
Materiałoznawstwo i rzemiosło w starożytności

bibliografia:
Anna Wodzińska

projekty:
– Udział w pracach Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba (kierownik prac: dr hab. Sławomir Rzepka – Instytut Archeologii UW), Egipt, opracowanie materiału ceramicznego
– 1/4 etatu (w latach 2918-2021) w ramach grantu ERC UMMA realizowanego w Dongoli w Sudanie (kierownik prac: dr Artur Obłuski – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW), opracowanie materiału ceramicznego
– Udział w pracach Ancient Egypt Research Associates w Gizie (kierownik prac: dr Mark Lehner), opracowanie materiału ceramicznego

Dobrochna Zielińska


dr Dobrochna Zielińska

e-mail: d.zielinska@uw.du.pl

dyżury:
poniedziałek 15:00 – 16:30,
środa 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
Archeologia Egiptu i Nubii.

Sztuka Doliny Nilu w epoce późnego antyku i średniowiecza. Materialne i niematerialne aspekty malarstwa ściennego, ze szczególnym uwzględnieniem malowideł ściennych Nubii. 

bibliografia:
Zielińska, D., „Faras Cathedral: A Witness of Art Development in the Nubian Kingdoms of Nobadia and Makuria”, Journal of the National Museum in Warsaw 5(41), 2016, 46–53

Zielińska, D., „Painted Decoration of the Central Hall: Preliminary Inventory”, [w:] D. Dzierzbicka, W. Godlewski (eds.), Dongola 2012-2014. Report On Excavations, Conservation Work And Site Management, Warsaw, 2016, 25–42

Zielińska, D., „Painted decoration of Building V (Royal Church) on the Citadel: state of research”, [w:] D. Dzierzbicka, W. Godlewski (eds.), Dongola 2012-2014. Report on excavations, conservation work and site management, Warsaw, 2016, 103-110

Zielińska, D., „The Iconography of Power – The Power of Iconography: The Nubian Royal Ideology and Its Expression in Wall-Painting”, [w:] The Fourth Cataract and Beyond Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies, Anderson J.R., Welsby D.A (eds.)[=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1], Peeters, Leuven, 2014, 943–950

Zielińska, D., „The painted decoration of the church at Sonqi Tino in the context of the iconographical program of Nubian churches”, Scienze dell’Antichità 18(2013), 413–418

Zielińska, D., „Hawarte 2007. Reconstruction project of the painted decoration”, Polish Archaeology in Mediterranean XIX [=Reports 2007], Warszawa, 2011, 527–535

Zielińska, D., „The Iconographical program in Nubian churches: Progress Report Based on a New Reconstruction Project”, [w:] Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August – 2 September 2006. Part two, fascicule 2 [= PAM Supplement Series 2.2/2], Warszawa, 2010, 643–651

Zielińska, D., „Edifice without parallel: the Cruciform Building on the Citadel in Od Dongola”, [w:] Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August – 2 September 2006. Part two, fascicule 2 [= PAM Supplement Series 2.2/2], Warszawa 2010, 695–703

Zielińska, D., 2004, „The Painted Decoration of the Cruciform Building (B.III) in Dongola. Preliminary Report”, Polish Archaeology in the Mediterranean XV: Reports 2003, 216–223

Innemée, K.C. Zielińska, D., „The King and the Cross, the iconography of a painting in the throne hall of Dongola” [w:] Proceedings of the 13th International Conference for Nubian Studies (1-6 September, 2014), Peeters Publishers, 2018, 615–624

Danys, K., Zielińska, D., „Alwan Art: Towards an Insight into the Aesthetics of the Kingdom of Alwa through the Painted Pottery Decoration”, Sudan & Nubia 21, 2017,177–85

Łajtar, A. Zielińska, D., „The northern pastophorium of Nubian churches: Ideology and function (on the basis of inscriptions and paintings)” [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (eds.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warsaw, 2016, 435–457

Wagner M., Zielińska D. (eds.), Hawarte. Last Masterpieces of Ancient Painters, Wagner M., Zielińska D. (eds.),Warszawa, 2012, “A Roman mithraeum in virtual space”, [w:] The Last Masterpieces of the Ancient Painters: The Mithraeum of Hawarte, Warszawa,  2012, 89-93

Godlewski, W., Obłuski, A., Zielińska, D., 2005  „Uli Island. Preliminary Report”, Polish Archaeology in the Mediterranean XVI: Reports 2004, 339–356

Syta, O., Wagner, B., Bulska, E.,  Zielińska, D., Żukowska, G.  Z., Gonzalez, J., Russo, R.,  „Elemental imaging of heterogeneous inorganic samples by means of simultaneous laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry measurements” , [w:] Talanta. The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, 179, DOI: 10.1016/j.talanta.2017.12.011

Syta, O., Rozum.,K., Choińska, M., Zielińska, D., Żukowska, G. Z., Kijowska, A., Wagner, B., „Analytical procedure for characterization of medieval wall-paintings by X-ray Fluorescence Spectrometry, Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Raman Spectroscopy”, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Elsevier, 10.1016/j.sab.2014.08.003

Williams, B.,  Danys-Lasek, K., Heidorn, L., Obluski, A., Then-Obluska, J., Reshetnikova, N., Tsakos, A., Zielińska, D.,  „The Oriental Institute Nubian Expedition Publication Project” [w:] Oriental Institute 2012-2013 Annual Report [https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu /files/uploads/shared/docs/ar/11-20/12-13/12-13_OINE.pdf]

Aleksander Bursche

Aleksander Bursche
prof. dr hab. Aleksander Bursche

e-mail:
abursche@yahoo.com

dyżury:
środa 13:00 – 15:00

pokój:
327

zainteresowania naukowe:
Archeolog i numizmatyk, od 1980 r. wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i visiting professor na innych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady DARIAH-PL (http://dariah.pl/), członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik (http://www.kopernik.org.pl/) i Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa (https://www.sachsensymposion.org/allgemeine-informationen).
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kontaktów świata antycznego z Barbaricum, numizmatyki starożytnej, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. koordynowałem projekt NCN „Maestro” p.t. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl), NPRH pt. „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych”(https://coindb-prod.ocean.icm.edu.pl/AFE_PL/) oraz Beethovena pt. IMAGMA (www.imagma.eu). W 2014 r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta „za wybitne osiągnięcia w badaniach i edukacji archeologicznej oraz w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego”, a w 2015 r. Gilljam Prize przez Royal Numismatic Society (Londyn) w dziedzinie antycznej numizmatyki.
Od 2015 r. jestem członkiem Komitetu Międzynarodowej Rady Numizmatycznej (https://www.inc-cin.org/) i głównym organizatorem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który dobędzie się we wrześniu 2021 r. w Warszawie (http://inc2021.pl/)

bibliografia:
Aleksander Bursche