Pracownia Archeologii Europy Wschodniej

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. +48 22 55 22 800, e-mail: paew@uw.edu.pl 

kierownik pracowni:
dr hab. Kyrylo Myzgin

pracownicy:
dr Vadzim Beliavets
dr Olena Chernenko
dr Mikalai Plavinski

w działaniu Pracowni uczestniczą:
mgr Maryna Filatova
mgr Viktoryia Makouskaya
mgr Vital Sidarovich
mgr Viktoryia Tarasevich

informacje o Pracowni:
Głównym celem Pracowni jest prowadzenie badań archeologicznych (teoretycznych i, w miarę możliwości, praktycznych) na terenie Europy Wschodniej, pełne wspieranie takich badań prowadzonych przez innych współpracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz promowanie kontaktów naukowych między Wydziałem Archeologii UW a instytucjami naukowymi lub indywidualnymi uczonymi z Europy Wschodniej. Obecnie Pracownia łączy badaczy zajmujących się archeologią i numizmatyką okresu późnorzymskiego i okresu wędrówek ludów, a także tych zajmujących się archeologią wczesnego średniowiecza w Ukrainie i Białorusi. W ramach działalności Pracowni odbywają się seminaria z archeologii Europy Wschodniej, w których uczestniczą również zagraniczni koledzy. Ponadto, w kontekście otwartej agresji Rosji na Ukrainę, a także prześladowań politycznych na Białorusi, gdy Polska stała się gościnnym domem dla wielu badaczy z Europy Wschodniej, jednym z celów Pracowni jest wsparcie naukowców z tych Państw oraz ich badań, które zmuszeni są oni prowadzić poza swoimi krajami ojczystymi.

Aktualności Pracowni Europy Wschodniej

Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

kierownik katedry:
dr Rafał Fetner

pracownicy:
dr hab. Claudio Berto
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. ucz.
dr hab. Agata Ulanowska, prof. ucz.
dr Karolina Blusiewicz
dr hab. Katarzyna Pyżewicz

 

informacje o Laboratorium:
Zadaniem Laboratorium jest wspieranie społeczności Wydziału Archeologii w prowadzeniu badań oraz wspieranie procesu dydaktycznego poprzez:

  1. konsultacje na etapie projektowania badań i przygotowania wniosku w zakresie analiz specjalistycznych wykonywanych w laboratorium,
  2. analizy morfologiczne fauny i flory czwartorzędu,
  3. analizy biochemiczne szczątków organicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych (ludzkich, zwierzęcych i roślinnych),
  4. analizę mikroskopową i traseologiczną zabytków archeologicznych,
  5. analizę histologiczną kości ludzkich i zwierzęcych,
  6. badania eksperymentalne w zakresie prowadzonych analiz,
  7. prowadzenie zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i staży studenckich
    w zakresie prowadzonych analiz.

Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 0.25

kierownik pracowni:
dr Maciej Sobczyk

pracownicy:
dr Marta Żuchowska

współpracownicy:
dr Emilia Smagur

doktoranci:
mgr Katarzyna Czapska (promotor: dr hab. Anna Wodzińska, promotor pomocniczy: dr Marta Żuchowska)

informacje o pracowni:
Pracownia skupia grupę specjalistów, którzy zajmują się archeologią obszarów kulturowych bezpośrednio i pośrednio związanych z Azją Południową, Dalekim Wschodem, regionem Pacyfiku i Ameryk.  Szeroki zakres zainteresowań badawczych pracowników pracowni, oznacza wielopłaszczyznową, interdyscyplinarną współpracę i zaangażowanie w życie naukowe Wydziału.

Pracownia współpracuje również z innymi jednostkami i specjalistami, w tym m. in: z Centrum Badań Andyjskich UW,  Muzeum MAPSE Rapa Nui w Chile, Universidad Católica de Santa María (UCSM) – Arequipa w Peru, The Indian Numismatic, Historical and Cultural Research Foundation w Mumbaju w Indiach, School of Archaeology and Museology, Peking University w Chinach.

Współpraca, obejmuje interdyscyplinarne badania archeologiczne, opracowanie i publikację wyników badań, a także organizację i udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Pracownia zajmuje się także popularyzacją wiedzy na temat archeologii.

Działalność badawcza i dydaktyczna pracowni obejmuje:
– archeologię Ameryk, w szczególności archeologii obszaru andyjskiego i Mezoameryki (dr Maciej Sobczyk)
– archeologię Oceanii, ze szczególnym naciskiem na wyspę Rapa Nui (dr Maciej Sobczyk)
– archeologię Chin, Korei, Japonii oraz Azji Południowo-Wschodniej (dr Marta Żuchowska)
– archeologię Azji Południowej, w szczególności archeologię Indii i Oceanu Indyjskiego (dr Emilia Smagur)

badania archeologiczne:
Apu Coropuna, archeologia wysokogórska południowych Andów peruwiańskich. kierownik dr Maciej Sobczyk (projekt realizowany we współpracy z Centrum Badań Andyjskich UW, Universidad Católica de Santa María [UCSM] Arequipa)
He Henua Iraro – Rapa Nui. Podziemny świat Rapa Nui, kierownik dr Maciej Sobczyk (projekt realizowany we współpracy z Centrum Badań Andyjskich UW, Muzeum MAPSE Rapa Nui, Mau Henua Rapa Nui)
2017–2021 Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery., kierownik dr Emilia Smagur (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2017/24/C/HS3/00120
2019 The Nala Sopara Surface Survey Project, kierownik dr Emilia Smagur (projekt realizowany we współpracy z The Indian Numismatic, Historical and Cultural Research Foundation w Mumbaju)

Pracownia Archeologii Podwodnej

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.18, tel. +48 22 55 22 818

kierownik pracowni:
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

pracownicy:
prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
mgr Artur Brzóska
mgr Magdalena Nowakowska
dr Michał Grabowski

współpracownicy:
dr Karolina Trusz

fot. Aleksander Kozłowski
Współpracownicy, stażyści, wolontariusze

Informacja na temat badań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Pracowni Archeologii Podwodnej (PAP) Wydział Archeologii UW:

W zakładzie, obecnie w pracowni, od początku jego powstania w 2012 roku prowadzone są badania w dwóch kierunkach:

badania terenowe na różnych akwenach w Polsce i poza krajem. W dużej części członkowie Pracowni związani są z archeologią podwodną jezior i rzek Niżu Polskiego, gdzie prowadzą badania zarówno na stanowiskach-osiedlach nawodnych i prowadzą poszukiwania w nurtach rzek i toni jezior.

Badania terenowe w Kuwejcie prowadzi mgr Magdalena Nowakowska. Mgr Małgorzata Mileszczyk uczestniczyła w pracach podwodnych w Gwatemali, prowadziła także badania podwodne na rzece pod Iganiami oraz zajmuje się rozpoznaniem osiedli rusztowych wczesnej epoki żelaza na Warmii i Mazurach. Mgr Artur Brzóska prowadzi wraz z mgr Piotrem Prejsem badania na Ukrainie, na Wiśle w ramach dofinansowania NID oraz w jeziorach i rzekach Polski. Mgr Karolina Trusz uczestniczy od kilku lat w badaniach podwodnych w Turcji, prowadzi badania podwodne na Ukrainie i w Rumunii, oraz zajmuje się założeniami portowymi. Pracownicy PAP uczestniczą także w badaniach terenowych prowadzonych przez dr hab. Bartosza Kontnego prof. UW m. inn. na Bornholmie (Dania) i na stanowisku ofiarnym w jeziorze Lubanowskim w Polsce.

Drugi kierunek badań, to praca na materiale archeologicznym w depozytach muzealnych Hiszpanii prowadzony przez profesor Iwonę Modrzewską-Pianetti. Zajmuje się ona handlem antycznym i odtwarzaniem szlaków handlowych. Badania prowadzone były w ramach grantu NCN Badania nad kulturą materialną regionu Murcji, specjalnie Puerto de Mazarron są kontynuowane we współpracy z muzeami regionu.

Od 2014 Instytut Archeologii UW, obecnie Wydział, jest członkiem UNESCO UniTwin Network for Underwater Archaeology, który reprezentowany jest przez mgr M. Nowakowską i mgr K. Trusz.

Od powstania Zakładu współpracowali z ZAP i kierownikiem studenci Double Master z Uniwersytetu w Katanii, Sycylia. Wypromowanych zostało dotąd 14 magistrów archeologii z tytułem także dottore włoskim. Ich prace są publikowane w czasopiśmie Ad Rem afiliowanym przy ZAP obecnie PAP i kole naukowym Humanica kierowanym przez Iwonę Modrzewską-Pianetti. Z Pracownią współpracuje również koło naukowe Hispania, pod opieką piszącej. Dr hab. Prof. UW Bartosz Kontny jest opiekunem Koła Naukowego Archeologii Podwodnej przy WA UW.

Dr hab. Bartosz Kontny prof. UW prowadzi redakcję naukową “Archaeology: Just Add Water” “Światowit” Suppl. Series U, w której publikowane są teksty z zakresu badań podwodnych prezentowanych w ramach Forum Archeologii Podwodnej o zasięgu międzynarodowym, odbywającym się w Warszawie. Kolejne międzynarodowe forum planowane jest na 2021 r.

Współpracujący z ZAP dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski organizował studia podyplomowe z zakresu archeologii podwodnej dla nurków, na których wykładowcami byli pracownicy ZAP. Od 2021 r. opiekunem studium podyplomowego jest mgr Magdalena Nowakowska. Szczegóły dotyczące studium podyplomowego dostępne są w zakładce Studia Podyplomowe – Archeologia Podwodna.

Na zajęciach angielskojęzycznych w IAUW, obecnie WA UW prowadziły i prowadzą zajęcia z archeologii podwodnej mgr M. Nowakowska, mgr M. Mileszczyk i do 2017 r. mgr Karolina Trusz. Od 2020 zajęcia angielskojęzyczne prowadzi także dr hab. prof. UW Bartosz Kontny.

W zajęciach muzealnych pomaga zakładowi mgr Karina Kowalska przyjmująca honorowo grupy studenckie na zajęcia w Muzeum Nurkowania w Warszawie przez nią prowadzonym.

Na WA UW zajęcia polskojęzyczne z zakresu archeologii podwodnej prowadzi dr hab. Bartosz Kontny prof. UW, profesor Iwona Modrzewska-Pianetti, mgr Magdalena Nowakowska oraz mgr Artur Brzóska.

To tylko w skrócie działalność pracowników PAP, która jest zdecentralizowana, ale za to bardzo różnorodna.

Iwona Modrzewska-Pianetti
24 lutego 2021

granty:
prof. Iwona Modrzewska-Pianetti
grant HARMONIA (2016-2019) Kontakty handlowe regionu Murcji (Hiszpania) ze światem śródziemnomorskim w starożytności na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych (2015/18/M/HS3/00248).

mgr Artur Brzóska
„Wiślane zabytki Warszawy i okolic. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych – edycja 2019

mgr Małgorzata Mileszczyk
grant PRELUDIUM (w trakcie) Osada rusztowa na jeziorze Piłakno: Rybno, stan. I (woj. warmińsko-mazurskie). Nowe tropy w interpretacji fenomenu osadnictwa nawodnego (2018/29/N/HS3/02949), wykonawca mgr Magdalena Nowakowska.

grant „Doskonała Nauka” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DNK/SN/464684/202 Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, Joanna Staniszewska, Magdalena Sugalska, the Explorers Club: “4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology”

World Wood Day Foundation Research Grant 2022/2023
Punta Prima Project (Formentera, Spain) From Trees to Ships: Timber, Cultural Interaction, and Climate in the Early Roman Empire (PI: Enrique Aragón Núñez, University of Almeria, Spain) – współkierująca projektem z ramienia UW

IDUB CRAC I.3.11 Rusztowa osada nawodna z wczesnej epoki żelaza. Bogaczewo, stan. II, Jezioro Boczne w świetle badań paleoekologicznych

IDUB IV.4.1 Badania paleoekologiczne mikroregionu Jeziora Bocznego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) w odniesieniu do stanowiska Bogaczewo II

Badania wykopaliskowe:

dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW
– od 2019 – badania na Bornholmie, Dania
– od 2014 – Jezioro Lubanowo – miejsce ofiarne

mgr Artur Brzóska
– od 2015 – Badania rzeki Wisły w Warszawie i okolicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Archeologów Jutra – wraki i przeprawy mostowe
– od 2019 – Badania jezior Równiny Augustowskiej we współpracy z Muzeum Ziemi Augustowskiej i Stowarzyszeniem Archeologów Jutra – wraki Kanału Augustowskiego 

mgr Magdalena Nowakowska
– 2013 – kontynuacja, “Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archeorisk on the Coastal Zone around Failaka Island, Kuwait”
– 2010 –  kontynuacja, Projekt „Wyspa”, Leginy stan. IX gm. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie

inne:
mgr Magdalena Nowakowska:
1. Zajęcia dydaktyczne 2020/2021:
– Metodyka podwodnych badań archeologicznych – konwersatorium 30 g. semestr zimowy
– Protection of Underwater Cultural Heritage – z mgr Małgorzatą Mileszczyk,  konwersatorium 30 g., semestr letni, zajęcia dla studentów Archaeology i 4EU + European University Alliance
– Nóż w wodzie. Ochrona i popularyzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego – konwersatorium 30 g. semestr letni
2. Koordynator UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology dla Uniwersytetu Warszawskiego wraz z mgr Karoliną Trusz
3. Koordynator studiów podyplomowych „Archeologia Podwodna” na Wydziale Archeologii UW
4. Członek zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”
5. Redaktor (wraz z mgr Małgorzatą Mileszczyk) konta pracowni na Facebook-u
6. Strona: underwaterexpedition.uw.edu.pl (red. głównie mgr M. Mileszczyk)

7. Zespół redakcyjny: Światowit, Suppl. Series U: Underwater Archaeology, Archaeology: Just Add Water”, vol. II oraz III
8. Komitet organizacyjny: 4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology
9. Członek CMAS Scientifical Committee – Underwater Cultural Heritage

Pracownia Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

 

numer pokoju: 3.28

Michał Dąbski (pracownik emerytowany)
e-mail: studiomd@op.pl
telefon: +48 22 55 22 828

dr Miron Bogacki – kierownik pracowni
e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 828

 

numer pokoju: 3.13, 1.19, 1.20

mgr Marek Truszkowski
e-mail: marektruszkowski@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 804

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 840

Pracownia Badań Nieinwazyjnych

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.16, telefon +48 22 55 22 816

pracownicy:
dr Ewa Łukaszewicz
dr Miron Bogacki
mgr Wiesław Małkowski

Badania Geofizyczne
Badania geofizyczne w Ptolemais w Libii, fot. Miron Bogacki

informacje o pracowni:
Pracownia powstała w 2021 roku pracownia jest kontynuacją Zakład Badań Nieinwazyjnych. Zajmuje się ogólnie rozumianą prospekcją archeologiczną z zastosowaniem metod nieniszczących – pomiarów geofizycznych (geoelektrycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych i sejsmicznych), analizą i opracowaniem zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych, ale także danych z lotniczego skanowania Laserowego i LIDAR z możliwością przetworzenia ich do postaci ortofotomapy i 3-wymiarowego modelu mikro reliefu rzeźby powierzchni gruntu. Oddzielnymi zagadnieniami są sposoby pozyskiwania i opracowania danych z prospekcji archeologicznych i integracji danych zorientowanych przestrzennie między innymi w zastosowaniem systemów GIS.
Pracownia dysponuje aparaturą do badań elektrooporowych – systemami ADA, zestawem do tomografii elektrooporowej ABEM Terrameter LS2, magnetometrami cezowymi Geometrics 858G zintegrowanymi z urządzeniami GPS RTK.
W ramach współpracy z Zakładem Hydrogeologii i geofizyki inżynierskiej Wydziału Geologii UW wykonujemy badania stanowisk archeologicznych z zastosowaniem metod elektromagnetycznych (radar Mala HD) oraz mikrosejsmiki refrakcyjnej.

granty:
Pracownicy Zakładu uczestniczą jako główni wykonawcy w większości grantów realizowanych w Instytucie obecnie:
– Tomasz Derda Czy Marea to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)
– Roksana Chowaniec Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy
– Marcin Matera Hellenistyczna zabudowa Tanais – fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań.

badania archeologiczne:
Nasi pracownicy uczestniczą w wielu badaniach archeologicznych na terenie Polski i za granicą. Niektóre z nich zaprezentowane są poniżej:

Ptolemais – Libia