Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

kierownik katedry:
dr Rafał Fetner

pracownicy:
dr hab. Claudio Berto
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
dr hab. Agata Ulanowska
dr Karolina Blusiewicz
dr Katarzyna Pyżewicz

 

informacje o Laboratorium:
Zadaniem Laboratorium jest wspieranie społeczności Wydziału Archeologii w prowadzeniu badań oraz wspieranie procesu dydaktycznego poprzez:

  1. konsultacje na etapie projektowania badań i przygotowania wniosku w zakresie analiz specjalistycznych wykonywanych w laboratorium,
  2. analizy morfologiczne fauny i flory czwartorzędu,
  3. analizy biochemiczne szczątków organicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych (ludzkich, zwierzęcych i roślinnych),
  4. analizę mikroskopową i traseologiczną zabytków archeologicznych,
  5. analizę histologiczną kości ludzkich i zwierzęcych,
  6. badania eksperymentalne w zakresie prowadzonych analiz,
  7. prowadzenie zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i staży studenckich
    w zakresie prowadzonych analiz.

Pracownia Archeologii Podwodnej

  
fot. Aleksander Kozłowski

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.18, tel. +48 22 55 22 818

kierownik pracowni:
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
e-mail: bdkontny@uw.edu.pl
dyżury: wtorek 11.15–13.15, pokój 3.05
Academia.edu

pracownicy:
prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
e-mail: iwonamodrzewska@uw.edu.pl
dyżury: piątek 11.15–12.30, pokój 3.18

mgr Artur Brzóska
e-mail: a.brzoska@uw.edu.pl
dyżury: czwartek 16.00–16.45, pokój 3.18
piątek  11.30–13.00, pokój 3.18
(również na platformie google.meet po wcześniejszym kontakcie mailowym), pokój 3.18
Artur Brzóska CV

mgr Małgorzata Mileszczyk
e-mail: m.mileszczyk@uw.edu.pl
dyżury: poniedziałek 13.15–14.15 (proszę o wyprzedzający kontakt mailowy)
Academia.edu, ResearchGate, ORCID

mgr Magdalena Nowakowska
e-mail: magdalena.nowakowska@uw.edu.pl
dyżury: środa 11.30–12.30, pokój 3.18

 

Współpracownicy, stażyści, wolontariusze

Informacja na temat badań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Pracowni Archeologii Podwodnej (PAP) Wydział Archeologii UW:

W zakładzie, obecnie w pracowni, od początku jego powstania w 2012 roku prowadzone są badania w dwóch kierunkach:

badania terenowe na różnych akwenach w Polsce i poza krajem. W dużej części członkowie Pracowni związani są z archeologią podwodną jezior i rzek Niżu Polskiego, gdzie prowadzą badania zarówno na stanowiskach-osiedlach nawodnych i prowadzą poszukiwania w nurtach rzek i toni jezior.

Badania terenowe w Kuwejcie prowadzi mgr Magdalena Nowakowska. Mgr Małgorzata Mileszczyk uczestniczyła w pracach podwodnych w Gwatemali, prowadziła także badania podwodne na rzece pod Iganiami oraz zajmuje się rozpoznaniem osiedli rusztowych wczesnej epoki żelaza na Warmii i Mazurach. Mgr Artur Brzóska prowadzi wraz z mgr Piotrem Prejsem badania na Ukrainie, na Wiśle w ramach dofinansowania NID oraz w jeziorach i rzekach Polski. Mgr Karolina Trusz uczestniczy od kilku lat w badaniach podwodnych w Turcji, prowadzi badania podwodne na Ukrainie i w Rumunii, oraz zajmuje się założeniami portowymi. Pracownicy PAP uczestniczą także w badaniach terenowych prowadzonych przez dr hab. Bartosza Kontnego prof. UW m. inn. na Bornholmie (Dania) i na stanowisku ofiarnym w jeziorze Lubanowskim w Polsce.

Drugi kierunek badań, to praca na materiale archeologicznym w depozytach muzealnych Hiszpanii prowadzony przez profesor Iwonę Modrzewską-Pianetti. Zajmuje się ona handlem antycznym i odtwarzaniem szlaków handlowych. Badania prowadzone były w ramach grantu NCN Badania nad kulturą materialną regionu Murcji, specjalnie Puerto de Mazarron są kontynuowane we współpracy z muzeami regionu.

Od 2014 Instytut Archeologii UW, obecnie Wydział, jest członkiem UNESCO UniTwin Network for Underwater Archaeology, który reprezentowany jest przez mgr M. Nowakowską i mgr K. Trusz.

Od powstania Zakładu współpracowali z ZAP i kierownikiem studenci Double Master z Uniwersytetu w Katanii, Sycylia. Wypromowanych zostało dotąd 14 magistrów archeologii z tytułem także dottore włoskim. Ich prace są publikowane w czasopiśmie Ad Rem afiliowanym przy ZAP obecnie PAP i kole naukowym Humanica kierowanym przez Iwonę Modrzewską-Pianetti. Z Pracownią współpracuje również koło naukowe Hispania, pod opieką piszącej. Dr hab. Prof. UW Bartosz Kontny jest opiekunem Koła Naukowego Archeologii Podwodnej przy WA UW.

Dr hab. Bartosz Kontny prof. UW prowadzi redakcję naukową “Archaeology: Just Add Water” “Światowit” Suppl. Series U, w której publikowane są teksty z zakresu badań podwodnych prezentowanych w ramach Forum Archeologii Podwodnej o zasięgu międzynarodowym, odbywającym się w Warszawie. Kolejne międzynarodowe forum planowane jest na 2021 r.

Współpracujący z ZAP dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski organizował studia podyplomowe z zakresu archeologii podwodnej dla nurków, na których wykładowcami byli pracownicy ZAP. Od 2021 r. opiekunem studium podyplomowego jest mgr Magdalena Nowakowska. Szczegóły dotyczące studium podyplomowego dostępne są w zakładce Studia Podyplomowe – Archeologia Podwodna.

Na zajęciach angielskojęzycznych w IAUW, obecnie WA UW prowadziły i prowadzą zajęcia z archeologii podwodnej mgr M. Nowakowska, mgr M. Mileszczyk i do 2017 r. mgr Karolina Trusz. Od 2020 zajęcia angielskojęzyczne prowadzi także dr hab. prof. UW Bartosz Kontny.

W zajęciach muzealnych pomaga zakładowi mgr Karina Kowalska przyjmująca honorowo grupy studenckie na zajęcia w Muzeum Nurkowania w Warszawie przez nią prowadzonym.

Na WA UW zajęcia polskojęzyczne z zakresu archeologii podwodnej prowadzi dr hab. Bartosz Kontny prof. UW, profesor Iwona Modrzewska-Pianetti, mgr Magdalena Nowakowska oraz mgr Artur Brzóska.

To tylko w skrócie działalność pracowników PAP, która jest zdecentralizowana, ale za to bardzo różnorodna.

Iwona Modrzewska-Pianetti
24 lutego 2021

granty:
prof. Iwona Modrzewska-Pianetti
grant HARMONIA (2016-2019) Kontakty handlowe regionu Murcji (Hiszpania) ze światem śródziemnomorskim w starożytności na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych (2015/18/M/HS3/00248).

mgr Artur Brzóska
„Wiślane zabytki Warszawy i okolic. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych – edycja 2019

mgr Małgorzata Mileszczyk
grant PRELUDIUM (w trakcie) Osada rusztowa na jeziorze Piłakno: Rybno, stan. I (woj. warmińsko-mazurskie). Nowe tropy w interpretacji fenomenu osadnictwa nawodnego (2018/29/N/HS3/02949), wykonawca mgr Magdalena Nowakowska.

grant „Doskonała Nauka” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DNK/SN/464684/202 Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, Joanna Staniszewska, Magdalena Sugalska, the Explorers Club: “4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology”

World Wood Day Foundation Research Grant 2022/2023
Punta Prima Project (Formentera, Spain) From Trees to Ships: Timber, Cultural Interaction, and Climate in the Early Roman Empire (PI: Enrique Aragón Núñez, University of Almeria, Spain) – współkierująca projektem z ramienia UW

IDUB CRAC I.3.11 Rusztowa osada nawodna z wczesnej epoki żelaza. Bogaczewo, stan. II, Jezioro Boczne w świetle badań paleoekologicznych

IDUB IV.4.1 Badania paleoekologiczne mikroregionu Jeziora Bocznego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) w odniesieniu do stanowiska Bogaczewo II

Badania wykopaliskowe:

dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW
– od 2019 – badania na Bornholmie, Dania
– od 2014 – Jezioro Lubanowo – miejsce ofiarne

mgr Artur Brzóska
– od 2015 – Badania rzeki Wisły w Warszawie i okolicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Archeologów Jutra – wraki i przeprawy mostowe
– od 2019 – Badania jezior Równiny Augustowskiej we współpracy z Muzeum Ziemi Augustowskiej i Stowarzyszeniem Archeologów Jutra – wraki Kanału Augustowskiego 

mgr Magdalena Nowakowska
– 2013 – kontynuacja, “Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archeorisk on the Coastal Zone around Failaka Island, Kuwait”
– 2010 –  kontynuacja, Projekt „Wyspa”, Leginy stan. IX gm. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie

inne:
mgr Magdalena Nowakowska:
1. Zajęcia dydaktyczne 2020/2021:
– Metodyka podwodnych badań archeologicznych – konwersatorium 30 g. semestr zimowy
– Protection of Underwater Cultural Heritage – z mgr Małgorzatą Mileszczyk,  konwersatorium 30 g., semestr letni, zajęcia dla studentów Archaeology i 4EU + European University Alliance
– Nóż w wodzie. Ochrona i popularyzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego – konwersatorium 30 g. semestr letni
2. Koordynator UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology dla Uniwersytetu Warszawskiego wraz z mgr Karoliną Trusz
3. Koordynator studiów podyplomowych „Archeologia Podwodna” na Wydziale Archeologii UW
4. Członek zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”
5. Redaktor (wraz z mgr Małgorzatą Mileszczyk) konta pracowni na Facebook-u
6. Strona: underwaterexpedition.uw.edu.pl (red. głównie mgr M. Mileszczyk)

7. Zespół redakcyjny: Światowit, Suppl. Series U: Underwater Archaeology, Archaeology: Just Add Water”, vol. II oraz III
8. Komitet organizacyjny: 4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology
9. Członek CMAS Scientifical Committee – Underwater Cultural Heritage

Pracownia Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

 

numer pokoju: 3.28

Michał Dąbski (pracownik emerytowany)
e-mail: studiomd@op.pl
telefon: +48 22 55 22 828

dr Miron Bogacki – kierownik pracowni
e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 828

 

numer pokoju: 3.13, 1.19, 1.20

mgr Marek Truszkowski
e-mail: marektruszkowski@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 804

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 840