Spotkanie

Szanowni Państwo, 2.02.2021 o godz. 14:00-16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące drugiego konkursu na projekty edukacyjne Sojuszu 4EU+. Więcej informacji na temat konkursu oraz wzór wniosku mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany bezpośrednio do osób, które zarejestrują się na spotkanie za pomocą formularza on-line najpóźniej do 1 lutego do godziny 11:00. Link do formularza: https://forms.gle/QzyPn4avAR4A843u6.

Spotkanie nie dotyczy zgłoszonych przez nas zajęć anglojęzycznych, a nowych projektów. Więcej informacji o projektach edukacyjnych znajdą Państwo na stronie UW.

Ankiety PEJK

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w tym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW będą realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS. Ankiety mogą być przeprowadzone w trakcie ostatnich zajęć w semestrze (należy wtedy przeznaczyć na nie 15 minut). Studenci będą mogli wypełnić ankietę po zajęciach w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Prace dyplomowe u promotorów zewnętrznych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią regulaminów przygotowania prac licencjackich i magisterskich studenci przygotowujący prace dyplomowe u promotorów nie prowadzących seminariów są zobligowani do uzyskania pisemnej zgody promotora oraz akceptacji tejże pisemnej zgody przez prowadzącego seminarium. Zeskanowany i podpisany dokument student powinien przesłać do Dziekanatu z prośbą o dołączenie do swojej teczki.

Przedłużony termin podpięć

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym. Agnieszka Tomas

Harmonogram sesji zimowej

Zgodnie z par 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora UW w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym oraz par. 22 ust. 9 Regulaminu Studiów ogłaszam harmonogram sesji zimowej na Wydziale Archeologii.

Jednocześnie informuję, że koordynatorem zajęć zdalnych na Wydziale Archeologii jest pan Michał Adamiak, który odpowiada za kontakt z CKC.

Harmonogram sesji 2020Z

Zarządzenie nr 84 (egzaminy w trybie zdalnym)

Agnieszka Tomas, prodziekan ds. studenckich

Wspomnienie profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego

Dnia 17 stycznia 2021 opuścił nas prof. dr hab. Wiktor Andrzej Daszewski, pracownik naszego Uniwersytetu od roku 1967, w którym objął funkcję sekretarza naukowego Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. W czasach głębokiego PRL była to dla archeologów śródziemnomorskich doprawdy pionierska placówka i ostoja w „egzotycznych” jak na owe czasy warunkach; stwarzała ona przybywającym tam stypendystom i badaczom komfort pracy w zżytym ze sobą zespole koleżeńskim, któremu przez wiele lat patronowali właśnie Andrzej i jego żona Elżbieta. Po śmierci prof. Kazimierza Michałowskiego (1981) Andrzej Daszewski przejął stanowisko dyrektora Stacji (a następnie Centrum) Archeologii Śródziemnomorskiej UW, które zajmował do 1989 r. Czytaj dalej Wspomnienie profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego

Semestr letni

Szanowni Państwo, na stronie Monitora UW opublikowano zarządzenie Rektora w sprawie semestru letniego. Zgodnie z § 3 ust. 1. “W innym trybie niż zdalny na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie
umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych.”
Szczegóły dotyczące zajęć na naszym Wydziale będą Państwu przekazane przed rozpoczęciem semestru letniego, jednak z zasady, dopóki pandemia trwa i jesteśmy w czerwonej strefie zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym. W szczególnych przypadkach, tak jak do tej pory, będą możliwe spotkania stacjonarne na wniosek prowadzącego. Co do sposobu organizacji ćwiczeń terenowych decyzje będziemy podejmować najwcześniej w marcu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Nowe zajęcia o lampkach, oświetleniu – prof. Laurent Chrzanovski

Szanowni Państwo,

zapraszamy na nowe, ale jednocześnie unikatowe, zajęcia  prof. Laurenta Chrzanovskiego (prowadzone w ramach Programy zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5”).

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

  • Iconographical Dictionary of Roman Lamps
  • Lighting and light in Antiquity
  • Workshop on lychnology C4

Ogromne doświadczenie prof. Laurenta Chrzanovskiego, pozwoli wszystkim Państwu zapoznać się z zagadnieniami oświetlenia i lampek w całym świecie starożytnym.

Zasady egzaminowania

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem Studiów, § 35 ust. 1:

Obowiązują dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu w jednym cyklu dydaktycznym. Terminy te przypadają odpowiednio w sesji egzaminacyjnej głównej i w sesji egzaminacyjnej poprawkowej, wyznaczonych dla cyklu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia z danego przedmiotu.
i ust. 3:
Student ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną (czyli do tzw. zerówki).
i ust. 4.: Student może przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, jeśli wcześniej nie zdawał egzaminu z tego przedmiotu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną. Rada dydaktyczna może ustalić, że prawo do egzaminu w sesji poprawkowej mają także studenci, którzy wcześniej uzyskali z danego przedmiotu ocenę pozytywną. –  rada dydaktyczna wyraziła opinię, że należy przyznać studentom możliwość poprawiania oceny pozytywnej, z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, jednak zasada ta, będzie obowiązywać po uchwaleniu uchwały w tej sprawie, wg planów w połowie lutego, czyli już po sesji zimowej (ale przed poprawkową).
W związku z tym:
Jeśli student / studentka podchodzi do zerówki i go zda, to nie może podchodzić do egzaminu w sesji. Jeśli nie będzie zadowolony / zadowolona z oceny, to może ją poprawić, ale w sesji poprawkowej (jak uchwalimy już uchwałę rady). Jeśli zaś nie zda egzaminu w terminie zerowym, to może podchodzić w sesji zimowej lub w zimowej sesji poprawkowej (26.02-7.03). Jednak każdy ma prawo dwóch podejść.
Oznacza to, że mimo nie uchwalonej jeszcze uchwały, będą Państwo mieli możliwość poprawiania ocen pozytywnych, jednak w zimowej sesji poprawkowej, pod warunkiem, że wcześniej zdawali Państwo egzamin tylko raz.