Studia

Studia w Instytucie Archeologii UW od dwóch lat są najlepszym kierunkiem archeologicznym według rankingu PERSPEKTYWY. Na kandydatów czeka 130 miejsc na I roku stacjonarnych studiów licencjackich, które można kontynuować na studiach magisterskich. Renoma, jaką cieszy się Instytut Archeologii UW na świecie kusi każdego roku wiele osób z zagranicy do podjęcia u Nas studiów w języku angielskim. Nasi studenci pochodzą nie tylko z krajów europejskich, ale także USA, Kanady, Chin, Iraku, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy Afganistanu etc. W ofercie mamy również studia II stopnia magisterskie w systemie zaocznym. Pasjonaci archeologii, posiadający doświadczenie w nurkowaniu, mogą uzupełnić swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe doświadczenia na studiach podyplomowych z archeologii podwodnej.

Aby zapisać się na powierzchniówki lub wykopaliska:
– sprawdź informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, skontaktuj się z Prowadzącym aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych.
– zapisz się na ćwiczenia u Prowadzącego, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli zapiszesz się u prowadzącego, on(a) dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja.
– aby otrzymać ocenę z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić “Kartę Ćwiczeń Wykopaliskowych” wraz z Prowadzącym. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej Studenta.
– ćwiczenia terenowe podlegają (jak każde zajęcia) ocenie ze strony Studentów. Karty oceny są dostępne tu: POWIERZCHNIÓWKI i  WYKOPALISKA a zasady przeprowadzania takiej oceny (dla Prowadzących) tu: http://archeologia.uw.edu.pl/ . Oba dokumenty muszą trafić do Sekretariatu.

Karta Ćwiczeń Wykopaliskowych

————————————————————————-

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr 57 z dn. 21.11.2012 r., Uchwałą nr 61 z dn. 19.12.2012 i Uchwałą nr 68 z dn. 27.03.2013 r.

Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.)

Zasady odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienia ogólne

1. Instytut Archeologii, organizuje w ramach programu kształcenia prakty­ki w formie ćwiczeń terenowych (dalej zwane „praktykami”) stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. zgodnie ze standardami dla kierunku archeologia oraz Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Praktyki w formie ćwiczeń terenowych stanowią integralną część obo­wiązującego programu studiów i obejmują: ćwiczenia wykopaliskowe, a w przypadku studiów II stopnia także praktyki muzealne.

3. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku archeologia zo­bowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w formie ćwiczeń te­renowych wynikających ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepi­sów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 12 tygodni, tj. 450 godzin na studiach I stopnia, na studiach II stopnia obowiązuje 6 tygodni praktyk, tj. 200 godzin dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin studiów zaocznych. Za odbyte zajęcia student otrzymuje punkty ECTS zgodnie z aktualnym programem studiów.

Cele praktyk

4. Praktyki mają w szczególności na celu:

• poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania takich jak: eksploracja, dokumentacja, zabezpieczanie znalezisk itd;

• Praktyczne zapoznanie się z wymogami konserwatorskimi i prawnymi w zakresie prowadzenia badań wykopaliskowych;

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;
• kształtowanie umiejętności skutecznego działania w zespole;
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Organizacja praktyk

5. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Wicedyrek­tor ds. Studenckich, w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych wieczorowych, a w przypadku studiów niesta­cjonarnych zaocznych — Kierownik Studium Zaocznego.

6. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbęd­nych danych prowadzi wyznaczony pracownik Pracowni Technicznej Ob­sługi Badań i Dydaktyki.

7. Pozostająca pod opieką jednego pracownika naukowo–dydaktycznego grupa studencka odbywająca praktyki nie może liczyć więcej niż 15 osób.
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk może powołać kierownika praktyk na danym stanowisku, jeżeli jedno­cześnie zajęcia odbywa kilka grup studenckich. Podlegają mu wszyscy opiekunowie grup oraz studenci do nich należący.

Miejsce i forma odbywania praktyk

8. Praktyki są organizowane przez Instytut Archeologii UW lub przez instytu­cje/firmy zewnętrzne prowadzące archeologiczne badania terenowe na podstawie odpowiedniego zezwolenia/decyzji miejscowych władz kon­serwatorskich lub ich odpowiednika w przypadku badań zagranicznych.

9. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na praktyki organizowane przez Instytut Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać praktyki spoza oferty Instytutu Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

9a. Wszystkie praktyki zewnętrzne, poza organizowanymi przez Instytut Ar­cheologii UW, wymagają opinii opiekuna naukowego (kierownika bloku, promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Wicedyrektora ds. Studenckich w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych), a w przy­padku studiów zaocznych Kierownik Studium Zaocznego.

10. Dopuszcza się odbycie części praktyk na studiach II stopnia, jednak nie więcej niż 150 godzin, w instytucjach kultury takich jak: muzea, skanseny i archiwa, oraz w instytucjach ochrony zabytków.

11. Student studiów II stopnia może skorzystać z oferty praktyk Biura Zawo­dowej Promocji Absolwentów (BZPA) działającego na UW, o ile wybrana praktyka jest zgodna z określonymi powyżej zasadami.

Obowiązki odbywającego praktykę

12. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami od­bywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki. Regula­min jest dostępny w Sekretariacie ds. Studenckich i na stronach IA UW.

13. Student zobowiązany jest pobrać Kartę Praktyk u wyznaczonego pra­cownika Pracowni Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki. Karta Praktyk stanowi skierowanie na praktykę oraz jest znormalizowanym arkuszem oceny praktykanta. Pobranie Kart powinno nastąpić przed rozpoczęciem praktyki i stanowi zobowiązanie do jej odbycia w miejscu wskazanym skierowaniem. Niestawienie się na praktykę (w miejscu wskazanym na karcie) lub brak Karty powoduje niezaliczenie praktyk. Karta Praktyk sta­nowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

• przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet;
• przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy;
• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej;
• przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju, na obszarze którego odbywa się praktyka wykopaliskowa, oraz przepisów międzynarodowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego;
• szanowania obyczajów i zwyczajów społeczności kraju, na obszarze którego realizowane są praktyki wykopaliskowe.

Obowiązki prowadzącego praktykę

15. Prowadzący praktykę wykopaliskową ma obowiązek opieki merytorycznej nad każdym uczestnikiem praktyk i dbania o osiągnięcie celów praktyk wskazanych w niniejszym Regulaminie przez wszystkich ich uczestników. Prowadzący praktyki ma też obowiązek rzetelnej oceny każdego uczestnika praktyk, uwidocznionej na Karcie Praktyk lub w zaświadczeniu o odbyciu praktyki (w przypadku odbywania praktyk w formie innej niż wykopaliska).

Warunki zaliczenia praktyki

16. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia kolejnych lat na studiach I i II stopnia.

17. Zaliczenia praktyki dokonuje pracownik naukowo–dydaktyczny Instytutu Archeologii kierujący praktyką wykopaliskową, w pozostałych przypad­kach — Wicedyrektor ds. Studenckich (dla studentów studiów stacjonar­nych oraz studiów niestacjonarnych — wieczorowych), albo Kierownik Studium Zaocznego (dla studentów studiów niestacjonarnych — zaocz­nych), na podstawie stosownych dokumentów (wypełniona oraz podpi­sana przez prowadzącego praktykę Karta Praktyk lub zaświadczenie o odbyciu praktyki w formie innej niż wykopaliska).

18. Zaliczenie praktyk w formie innej niż wykopaliska odbywa się na podsta­wie zaświadczenia o odbyciu praktyki, które winno zawierać:

• pieczęć Instytucji;
• dane studenta;
• dane Instytucji;
• termin i wymiar godzin praktyki;
• zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki;
• ogólną opinię o praktykancie;
• ogólną ocenę odbytej praktyki w skali od 2 do 5;
• podpis i ewentualnie imienną pieczęć opiekuna praktyki.

Postanowienia końcowe

19. Uniwersytet ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w czasie praktyk przewidzianych programem studiów.

20. Instytut Archeologii nie zwraca studentowi kosztów poniesionych z tytułu odbywania praktyki.

21. W przypadku, gdy Instytucja/Firma zewnętrzna zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

22. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżają­cego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile Wice­dyrektor ds. Studenckich lub Kierownik Studium Zaocznego, zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

23. Student ma prawo do odbycia dodatkowej praktyki nie wynikającej z pla­nu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

24. W sprawach związanych z odbywaniem praktyk przez studentów IA UW, które nie zostały uregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzyga Wice­dyrektor ds. Studenckich w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych), a w przypadku studiów zaocznych Kierownik Studium Zaocznego.

Pełen tekst w formacie PDF
Karta Praktyk Terenowych

Konserwacja, fot. Miron Bogacki

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej IAUW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są również opublikowane na stronie: Biura ds Rekrutacji UW.
Jak również na stronie: internetowej rejestracji kandydatów 

Aktualności ¦ Komisja Rekrutacyjna ¦ Rekrutacja na studia podyplomowe ¦ FAQ

Rekrutację na archeologię czas zaczynać!

Szanowni Państwo, rejestracje na studia I i II stopnia na kierunku archeologia oraz na studia I i II stopnia na kierunku archeologia w języku angielskim w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów rozpoczynają się 5. czerwca 2019 r.
Ostatnim dniem rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest 5 lipca 2019 r.

Jeżeli nie zostaną wypełnione limity przyjęć na poszczególne kierunki, wówczas już w sierpniu zostanie otworzona II tura rekrutacji.
Jest to jednak zawsze wielka niewiadoma, czy pozostaną jakieś wolne miejsca!
Z naszej strony zalecamy rekrutację w I turze.

Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w terminie (przelew bankowy lub na poczcie, decyduje data).

Nie opłacenie oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacyjnym pomimo ewentualnej wcześniejszej rejestracji w systemie IRK!

Kandydaci ubiegający się o miejsce na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na kierunku archeologia powinni się zarejestrować w systemie IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w tych samych terminach co pozostali kandydaci.

Dokładne informacje na temat zasad rekrutacji i kierunków studiów, terminów znajdą Państwo tutaj

Informacje o wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Dodatkowo prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, bez którego kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na studia!

Prosimy o osobiste dostarczenie dokumentów!!!

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia niedostarczenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie traktowane jest, jak rezygnacja z możliwości zakwalifikowania na studia.

PORADNIK DLA STUDENTÓW I ROKU

Zarząd Samorządu Studentów UW przygotował dla Was informator, w którym znajdziecie ważne informacje na temat funkcjonowania Uniwersytetu, Samorządu Studenckiego UW oraz pozwolą Wam łatwiej funkcjonować w społeczności uniwersyteckiej.

http://samorzad.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/08/Poradnik_dla_studenta_I_roku_interaktywna_wersja.pdf


Pod poniższym linkiem możesz znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań związanych z rekrutacją na studia w Instytucie Archeologii UW

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Taczki fot. Miron Bogacki

Informacja dla wychowawców i nauczycieli historii

Jeżeli mają Państwo w swoich klasach osoby zainteresowane archeologią – istnieje możliwość przesłania przez nas materiałów na temat studiów w IA UW. Prosimy o kontakt mailowy z adresem, pod który mają zosłac wysłane ulotki. ZAPRASZAMY!

Aby zapisać się na powierzchniówki lub wykopaliska:
– sprawdź informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, skontaktuj się z Prowadzącym aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych.
– zapisz się na ćwiczenia u Prowadzącego, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli zapiszesz się u prowadzącego, on(a) dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja.
– aby otrzymać ocenę z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić “Kartę Ćwiczeń Wykopaliskowych” wraz z Prowadzącym. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej Studenta.
– ćwiczenia terenowe podlegają (jak każde zajęcia) ocenie ze strony Studentów. Karty oceny są dostępne tu: POWIERZCHNIÓWKI i  WYKOPALISKA a zasady przeprowadzania takiej oceny (dla Prowadzących) tu: http://archeologia.uw.edu.pl/ . Oba dokumenty muszą trafić do Sekretariatu.

Karta Ćwiczeń Wykopaliskowych

————————————————————————-

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr 57 z dn. 21.11.2012 r., Uchwałą nr 61 z dn. 19.12.2012 i Uchwałą nr 68 z dn. 27.03.2013 r.

Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.)

Zasady odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienia ogólne

1. Instytut Archeologii, organizuje w ramach programu kształcenia prakty­ki w formie ćwiczeń terenowych (dalej zwane „praktykami”) stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. zgodnie ze standardami dla kierunku archeologia oraz Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Praktyki w formie ćwiczeń terenowych stanowią integralną część obo­wiązującego programu studiów i obejmują: ćwiczenia wykopaliskowe, a w przypadku studiów II stopnia także praktyki muzealne.

3. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku archeologia zo­bowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w formie ćwiczeń te­renowych wynikających ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepi­sów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 12 tygodni, tj. 450 godzin na studiach I stopnia, na studiach II stopnia obowiązuje 6 tygodni praktyk, tj. 200 godzin dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin studiów zaocznych. Za odbyte zajęcia student otrzymuje punkty ECTS zgodnie z aktualnym programem studiów.

Cele praktyk

4. Praktyki mają w szczególności na celu:

• poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania takich jak: eksploracja, dokumentacja, zabezpieczanie znalezisk itd;

• Praktyczne zapoznanie się z wymogami konserwatorskimi i prawnymi w zakresie prowadzenia badań wykopaliskowych;

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;
• kształtowanie umiejętności skutecznego działania w zespole;
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Organizacja praktyk

5. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Wicedyrek­tor ds. Studenckich, w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych wieczorowych, a w przypadku studiów niesta­cjonarnych zaocznych — Kierownik Studium Zaocznego.

6. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbęd­nych danych prowadzi wyznaczony pracownik Pracowni Technicznej Ob­sługi Badań i Dydaktyki.

7. Pozostająca pod opieką jednego pracownika naukowo–dydaktycznego grupa studencka odbywająca praktyki nie może liczyć więcej niż 15 osób.
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk może powołać kierownika praktyk na danym stanowisku, jeżeli jedno­cześnie zajęcia odbywa kilka grup studenckich. Podlegają mu wszyscy opiekunowie grup oraz studenci do nich należący.

Miejsce i forma odbywania praktyk

8. Praktyki są organizowane przez Instytut Archeologii UW lub przez instytu­cje/firmy zewnętrzne prowadzące archeologiczne badania terenowe na podstawie odpowiedniego zezwolenia/decyzji miejscowych władz kon­serwatorskich lub ich odpowiednika w przypadku badań zagranicznych.

9. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na praktyki organizowane przez Instytut Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać praktyki spoza oferty Instytutu Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

9a. Wszystkie praktyki zewnętrzne, poza organizowanymi przez Instytut Ar­cheologii UW, wymagają opinii opiekuna naukowego (kierownika bloku, promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Wicedyrektora ds. Studenckich w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych), a w przy­padku studiów zaocznych Kierownik Studium Zaocznego.

10. Dopuszcza się odbycie części praktyk na studiach II stopnia, jednak nie więcej niż 150 godzin, w instytucjach kultury takich jak: muzea, skanseny i archiwa, oraz w instytucjach ochrony zabytków.

11. Student studiów II stopnia może skorzystać z oferty praktyk Biura Zawo­dowej Promocji Absolwentów (BZPA) działającego na UW, o ile wybrana praktyka jest zgodna z określonymi powyżej zasadami.

Obowiązki odbywającego praktykę

12. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami od­bywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki. Regula­min jest dostępny w Sekretariacie ds. Studenckich i na stronach IA UW.

13. Student zobowiązany jest pobrać Kartę Praktyk u wyznaczonego pra­cownika Pracowni Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki. Karta Praktyk stanowi skierowanie na praktykę oraz jest znormalizowanym arkuszem oceny praktykanta. Pobranie Kart powinno nastąpić przed rozpoczęciem praktyki i stanowi zobowiązanie do jej odbycia w miejscu wskazanym skierowaniem. Niestawienie się na praktykę (w miejscu wskazanym na karcie) lub brak Karty powoduje niezaliczenie praktyk. Karta Praktyk sta­nowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

• przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet;
• przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy;
• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej;
• przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju, na obszarze którego odbywa się praktyka wykopaliskowa, oraz przepisów międzynarodowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego;
• szanowania obyczajów i zwyczajów społeczności kraju, na obszarze którego realizowane są praktyki wykopaliskowe.

Obowiązki prowadzącego praktykę

15. Prowadzący praktykę wykopaliskową ma obowiązek opieki merytorycznej nad każdym uczestnikiem praktyk i dbania o osiągnięcie celów praktyk wskazanych w niniejszym Regulaminie przez wszystkich ich uczestników. Prowadzący praktyki ma też obowiązek rzetelnej oceny każdego uczestnika praktyk, uwidocznionej na Karcie Praktyk lub w zaświadczeniu o odbyciu praktyki (w przypadku odbywania praktyk w formie innej niż wykopaliska).

Warunki zaliczenia praktyki

16. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia kolejnych lat na studiach I i II stopnia.

17. Zaliczenia praktyki dokonuje pracownik naukowo–dydaktyczny Instytutu Archeologii kierujący praktyką wykopaliskową, w pozostałych przypad­kach — Wicedyrektor ds. Studenckich (dla studentów studiów stacjonar­nych oraz studiów niestacjonarnych — wieczorowych), albo Kierownik Studium Zaocznego (dla studentów studiów niestacjonarnych — zaocz­nych), na podstawie stosownych dokumentów (wypełniona oraz podpi­sana przez prowadzącego praktykę Karta Praktyk lub zaświadczenie o odbyciu praktyki w formie innej niż wykopaliska).

18. Zaliczenie praktyk w formie innej niż wykopaliska odbywa się na podsta­wie zaświadczenia o odbyciu praktyki, które winno zawierać:

• pieczęć Instytucji;
• dane studenta;
• dane Instytucji;
• termin i wymiar godzin praktyki;
• zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki;
• ogólną opinię o praktykancie;
• ogólną ocenę odbytej praktyki w skali od 2 do 5;
• podpis i ewentualnie imienną pieczęć opiekuna praktyki.

Postanowienia końcowe

19. Uniwersytet ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w czasie praktyk przewidzianych programem studiów.

20. Instytut Archeologii nie zwraca studentowi kosztów poniesionych z tytułu odbywania praktyki.

21. W przypadku, gdy Instytucja/Firma zewnętrzna zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

22. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżają­cego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile Wice­dyrektor ds. Studenckich lub Kierownik Studium Zaocznego, zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

23. Student ma prawo do odbycia dodatkowej praktyki nie wynikającej z pla­nu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

24. W sprawach związanych z odbywaniem praktyk przez studentów IA UW, które nie zostały uregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzyga Wice­dyrektor ds. Studenckich w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych), a w przypadku studiów zaocznych Kierownik Studium Zaocznego.

Pełen tekst w formacie PDF
Karta Praktyk Terenowych

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich. Odbywają się zwykle na drugim roku zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego (niektórzy prowadzą zapisy sami) lub zapisać w USOS.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt na w.c.wieckowski@uw.edu.pl

_______________________________________________________

Powierzchniówki – wiosna 2019

Termin powierzchniówek: 1 – 5 kwietnia 2019.

1) obrzeża Warszawy
prow. dr Witold Gumiński
(grupa 10 osób).
Zapisy w USOS – rejestracja zostanie wkrótce otwarta.

2) jaskinie Jury Krakowsko-częstochowskiej
prow. dr Maciej Sobczyk (grupa 8-12 osób).
Termin inny niż ogólny.
Zapisy tylko u prowadzącego.

3) Pyzdry, woj. wielkopolskie
prow. dr Sylwia Domaradzka (grupa 5 osób)
Zapisy u Prowadzącej (potem w USOS).

4) Podlesie, woj. świętokrzyskie
prow. Artur Grabarek
(grupa 4 osób)
Zapisy u Prowadzącego.

5) Czaszkowo, jez. Nidajno, woj. warmińsko-mazurskie
prow. dr hab. Tomasz Nowakiewicz (grupa ok. 6 osób)
Zapisy u Prowadzącego.

6) Kolno, Truszki Zalesie, woj. mazowieckie
prow. dr Ewa Łukaszewicz
(grupa 6 osób)
Zapisy przez USOS (otwarcie wkrótce).

7) Jura Krakowsko-Częstochowska, jaskinie Doliny Sąspowskiej
prow. dr Małgorzata Kot (grupa 5 osób)
Termin: 26.05-02.06.2019
Informacje i zapisy u Prowadzącej.

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.


Oferta wykopalisk 2019

informacje szczegółowe u Prowadzących lub w.c.wieckowski@uw.edu.pl

1) Palazzolo Acreide – Akrai, Sycylia, Włochy
(prow. dr hab. Roksana Chowaniec)

Stanowisko to miasto grecko-rzymskie. Kolonia założona przez Syrakuzy w 664 roku p.n.e., miasto funkcjonowało następnie pod dominacją Syrakuz do 212 roku p.n.e. a potem w obrębie prowincji rzymskiej, aby w końcu wejść w strefę wpływów Bizancjum aż do połowy VIII wieku n.e.  Badania prowadzone są w obrębie insuli późnohellenistyczno-rzymskiej oraz strefy produkcyjnej w późnym antyku.
termin: sierpień i wrzesień 2019 (możliwość zaliczenia dwóch miesięcy)
Informacje i zapisy u Prowadzącej.

2) Novae. Bułgaria
(prow. dr hab. Agnieszka Tomas)
Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne Novae (dziś. Bułgaria), I-VI w. n.e. Wykopaliska prowadzone są we wschodniej części stanowiska, która w okresie istnienia obozu legionowego była nekropolą, a w okresie późnoantycznym wschodnią dzielnicą miasta.
termin: wrzesień 2019 (jeden miesiąc)
Spotkanie informacyjne – 12 marca, o godz. 10:00, w sali 2.06A.

3) Gonio/Apsaros, Gruzja
(prow. dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)
Gruzja. Rzymska fortyfikacja.
termin:
lipiec 2019 (jeden miesiąc)
Informacje u prowadzącego.

4) Jezioro Lubanowo, woj. zachodnio-pomorskie, Polska
(prow. dr hab. prof. UW Bartosz Kontny)

Badania podwodne. Stanowisko z depozytami rytualnymi broni i ekwipunku wojowników w Jeziorze Lubanowskim, datowane od okresu rzymskiego, po wczesne i późne średniowiecze. Badania podwodne. Potrzebne uprawnienia.
temin: 15-28 lipca 2019.
Informacji udziela Artur Brzóska. Spotkanie informacyjne planowane na czerwiec 2019.

5) Północne Mazowsze- Groby książęce, Polska
(prow. dr Andrzej Szela)
Badania będą prowadzone na stanowiskach północnego mazowsza.
termin: lipiec, sierpień, wrzesień 2019 (minimalny pobyt dwa tygodnie)
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

6) Nowy Łowicz, woj. zachodnio-pomorskie, Polska
(prow. dr hab. Adam Cieśliński)

Stanowisko wielokulturowe: ślady obozowiska łowców reniferów ze schyłkowego paleolitu, pozostałości osady i dużego cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, największe kurhanowe cmentarzysko kultury wielbarskiej.
termin: 1-30 lipca 2019.
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

7) Szczepanki, Poj. Mazurskie, Polska
(prow. dr Witold Gumiński)
Stanowisko torfowe z bogatą stratygrafią i zachowanymi kośćmi zwierzęcymi, wytworami kościanymi, drewnianymi, krzemieniami i ceramiką. Datowane na neolit i paraneolit.
termin: 1-27 lipca 2019.
Informacje i zapisy u Prowadzącego (potem USOS).

8) Konsułowskoje, Ukraina
(prow. dr Marcin Matera, dr hab. Tomasz Scholl)

Grodzisko położone nad Dnieprem, datowane ca I wiek BC – II wiek AD, oficjalnie zaliczane do grodzisk późnoscytyjskich.
termin: 15 sierpnia-15 września 2019.
Informacje u Prowadzących. Spotkanie informacyjne 25 marca o godz. 16:45 w sali 1.10.

9) Tanais, Rosja
(prow. dr Marcin Matera)

Tanais, kolonia grecka w ujściu Donu, założona pod koniec 1 ćwierci III w. p.n.e. Pod koniec I w p.n.e. zniszczone przez króla Bosporu Polemona I. Następnie odbudowane. Jako ośrodek kultury antycznej funkcjonuje do połowy III w. n.e. Zniszczone najprawdopodobniej przez Gotów. Ostani z okresów zasiedlenia przypada na IV-V w. n.e.
termin: 24 czerwca – 21 lipca 2019
Spotkanie 18 marca, o 16:45 w sali 1.10. Zapisy u Prowadzącego. 

10) Metsamor, Armenia
(prow. dr. hab. Krzysztof Jakubiak)

Stanowisko zasiedlone od chalkolitu (V tys. p.n.e.) do XVII wieku n.e. Rozkwit przypada na okres późnej epoki brązu i wczesnego żelaza. Wykopaliska prowadzone są na terenie miasta z wczesnej epoki żelaza i na terenie nekropoli.
termin: 28 sierpnia – 1 października 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

11) Miętkie, woj. warmińsko-mazurskie, Polska
(prow. prof. Wojciech Nowakowski)

Cmentarzysko w Miętkich jest jedną z dwóch nekropoli składających się na kompleks sepulkralny ludności kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej i należy do stanowisk płaskich ciałopalnych.
termin: 1-28 lipca 2019
Spotkanie informacyjne 20 marca, o godz. 16:45 w sali 1.14.

12) Paphos, Cypr
(prow. prof. Jolanta Młynarczyk)
Paphos, starożytna Nea Paphos, stanowisko od IV w. pne do co najmniej VII w. n.e., m.in. przypuszczalne miejsce sanktuarium hellenistycznego.
termin: 26 maja – 24 czerwca 2019
Informacje u Prowadzącego (susyam@wp.pl). Kontakt do 20 marca!
Spotkanie informacyjne – 4 kwietnia, o godz. 16:45, w sali 2.07.

13) Podlesie, woj. świętokrzyskie, Polska
(prow. Artur Grabarek)
Stanowisko osadnicze ludności kultury wstęgowej rytej (AZP 94-68/33). Neolit.
termin: ok. 20 lipca – 20 sierpnia 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

14) Puck – miasto, woj. pomorskie, Polska
(prow. dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz)

Relikty miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego.
termin: lipiec i sierpień 2019
Więcej informacji wkrótce.

15) Błonie, woj. mazowieckie, Polska
(prow. dr Karolina Blusiewicz)
Relikty miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego.
termin: będzie podany wkrótce
Więcej informacji wkrótce.

16) Mustis, Tunezja
(prow. dr hab. Prof UW Tomasz Waliszewski)

Rzymskie miasto w Afryce i jego zaplecze.
termin: 26 sierpnia – 6 października 2019
Informacje u Prowadzącego (e-mail).
Aplikacje do 14 kwietnia za pomocą tego FORMULARZA.
Spotkanie 16 kwietnia 2019.

17) Wyspa na jeziorze Białym Augustowskim, woj. podlaskie
(prow. dr hab. Dariusz Manasterski, mgr Artur Brzóska)
Wykopaliska podwodne i lądowe na wyspie w terminie 5 – 16. 08.2019 (dwa tygodnie), stanowisko wielokulturowe od neolitu po XVII w. Potrzebne uprawnienia.
termin: 5-16 sierpnia 2019 (dwa tygodnie)
Informacje i zapisy u Artura Brzóski.

18) Ertash Sai, Katta Sai, Tien Szan, Uzbekistan
(prow. prof. Karol Szymczak, dr Małgorzata Kot)
termin: lipiec 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącej.

Do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej należy złożyć
(minimum 7 dni roboczych przed obroną)
następujące dokumenty:

– Zaświadczenia z bibliotek (BUW, Instytut Archeologii, Papirologia, Biruo Pełnomocnika Rektora do spraw Procesu Bolońskiego)

– Dwa egzemplarze pracy (jeden w przypdaku pracy Licencjackiej), z czego jedną drukowaną dwustronnie.
Na początku pracy musi się znaleźć:

zał. 1- strona tytułowa;

zał. 2 – streszczenie (do 800 znaków) słowa kluczowe (do 10 słów),
dziedzina pracy (Archeologia 08400),
klasyfikacja tematyczna (nazwa proseminarium lub seminarium);

zał. 3 – oświadczenie promotora i autora pracy (z oryginalnymi podpisami)-Praca w wersji elektronicznej w formacie PDF, w jednym pliku nie przekraczającym 25 MB (łącznie z wyżej wymienionymi załącznikami, bez podpisów w zał. 3)
(jeden z programów do tworzenia pdf-a mozna znaleźć tutaj)

– Dodatkowo wersji pracy w formacie WORD dostarczonej do promotora w celu wprowadzenia do systemu antyplagiatowego

– KARTA PRACY DYPLOMOWEJ (nie włączanym do egzemplarzy pracy) należy wpisać datę i godzinę egzaminu dyplomowego oraz skład komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, promotor, recenzent). Karta musi być podpisana przez promotora.

– Poświadczenie wpłaty 60 zł za dyplom na indywidualne konto studenta (numer konta indywidualnego można na stronie USOS studenta)

– 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5)

W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku angielskim należy dodatkowo złożyć:

– poświadczenie wpłaty 40 zł na podane wyżej konto

– 1 zdjęcie (4,5 x 6,5)

Procedura składania, archiwizowania i recenzowania pracy dyplomowej

PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeżli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin,
w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl).
  Wpisz  wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
 2. Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi
  ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
 3. Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Katarzynie Chmielewskiej(Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 15 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, będą do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora
  w formie PDF do systemu IRK MOST.
 4. Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
  do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz
  do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl),
na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.

Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW (http://samorzad.uw.edu.pl/o-samorzadzie/sklad-zarzadu/sekcja-mobilnosci-i-wspolpracy-zagranicznej.html)

Studenci chcący podjąć studia na innej uczelni w semestrze zimowym lub całym roku akademickim 2016/17 są zobowiązani zarejestrować się pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja 2016 r. w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/.

Należy wypełnić formularz, a następnie wydrukować. Następnie przynieść do sekretariatu ds.Stud. w celu uzyskania akceptacji od Pani Dziekan WH.

Następnie student przekazuje wniosek do Biura Spraw Studenckich Pani Katarzynie Chmielewskiej (Pałac Kazimierzowski II pietro pokój 21 ) do dnia 15 maja 2016 r.

mgr. Barbara Szczerbakowska

koordynator Programu MOST w Instytucie Archeologii UW

—————————————————————

Kontakt: Krak.Przed. 26/28 Sekretariat ds. studenckich Instytutu Archeologii pok.1.06

czynny: wtorek – środa i czwartek 10.00-14.00 tel. 22 -55-20-211

Koordynator programu ERASMUS:

Koordynator ds. mobilności:

dr Sylwia Domaradzka e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, p.305
środa, godz. 13.00 – 14.00, p.305

– studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich (poza Hiszpanią i Włochami)
– studia, praktyki studenckie, staże naukowe

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich – STA oraz informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych – STT dostępne są na stronie Biura Wymiany z Zagranicą UW:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Zasady odbywania stażu studenckiego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

I. Warunki podjęcia stażu

 1. Stażystą może być student studiów magisterskich dziennych i wieczorowych lub IV i V roku studiów magisterskich zaocznych, który uzyskał średnią wszystkich ocen minimum 4,25 na dotychczasowym etapie studiów (z uwzględnieniem etapu studiów licencjackich).
 2. Warunkiem przyjęcia na staż jest złożenie podania najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku, w trakcie którego staż miałby się odbywać.
 3. Podanie studenta w ww. kwestii składane jest na ręce Dyrekcji IA UW i opiniowane przez kierownika zakładu, w którym miałby się odbywać staż. W podaniu winien zostać określony ramowy zakres obowiązków stażysty, czas trwania stażu oraz opiekun stażysty (jeśli nie jest nim kierownik zakładu).
 4. O dopuszczeniu studenta do stażu decyduje Dyrekcja IA UW.

II. Przebieg stażu

 1. Opiekunem stażysty jest samodzielny pracownik naukowy, zatrudniony w IA UW, w zakładzie, w którym odbywać się ma staż.
 2. Staż obejmuje okres jednego lub dwu semestrów.
 3. Staż może być podjęty tylko jednokrotnie przez danego studenta.
 4. Staż odbywa się na zasadach wolontariatu, tj. student–stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków stażysty.
 5. Obowiązki stażysty obejmują udział w procesie dydaktyczno–badawczym, realizowanym przez zakład, przy czym mogą one być związane tematycznie z pracą magisterską, przygotowywana przez studenta–stażystę.
 6. Szczegółowy zakres obowiązków określany jest przez opiekuna stażu lub kierownika zakładu, w którym student odbywa staż.
 7. Obowiązki wynikające z odbywanego stażu nie mogą kolidować z obowiązkami studenta IA UW.
 8. W okresie odbywania stażu student ma prawo do korzystania z księgozbioru zakładu oraz biblioteki IAUW na prawach pracownika.
 9. Stażysta może za zgodą kierownika zakładu korzystać ze sprzętu należącego do zakładu, a w razie zgody Dyrekcji IA UW, także sprzętu stanowiącego własność IA UW.
 10. Studentowi–stażyście przysługuje możliwość korzystania z kserokopiarki IA UW, w ilości 200 kopii, na koszt zakładu.
 11. Stażysta ponosi odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody poniesione przez IA UW w wyniku rażącego niedbalstwa, a także używania alkoholu lub innych środków odurzających.

III. Zakończenie stażu

 1. Zakończenie stażu następuje:
 1. po upływie okresu, określonego w decyzji o dopuszczeniu do stażu,
 2. przed upływem ww. okresu, na skutek decyzji Dyrekcji IA UW.
 1. Stażysta nie wypełniający należycie swoich obowiązków może być od nich odsunięty, a decyzję w tej kwestii podejmuje Dyrekcja IA UW, na wniosek opiekuna stażu.
 2. Decyzję o przerwaniu stażu Dyrekcja IA UW może podjąć również w razie oświadczenia o rezygnacji z odbywania stażu, złożonego przez studenta–stażystę na ręce Dyrekcji IA UW.
 3. Po zakończeniu stażu Dyrekcja IA UW, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez opiekuna stażysty, wydaje studentowi, który ukończył staż, zaświadczenie o odbyciu stażu. Zawiera ono informację o:
 1. zakresie obowiązków obejmujących stażystę,
 2. zakładzie w którym odbywał się staż i opiekunie stażysty,
 3. liczbie godzin poświęconych na staż,
 4. zaliczeniu bądź niezaliczeniu stażu,
 5. ocenę stażu w skali 2, 3, 3+, 4, 4+, 5 z opisowym uzasadnieniem.
 1. Informacja o stażu winna być umieszczona w suplemencie do dyplomu.

IV. Ustalenia końcowe

 1. W razie sporów co do zakresu i przebiegu stażu oraz jego dokumentacji, instancję odwoławczą stanowi Dyrekcja IA UW.
 2. Określone w niniejszym dokumencie zasady wchodzą w życie z dniem 1 października 2005 r.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

ubiegłoroczny konkurs na tzw. minigranty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Dziekan podjęła decyzję o kontynuacji programu i stworzeniu w jego ramach nowego modułu

1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do 25 marca 2019 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach.

2) Samorządy Instytutów, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Szczególnie gorąco zachęcamy do powoływania zespołów międzyinstytutowych.

więcej…

Opłaty należy wysyłać na adres:

Instytut Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny nr konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

opłaty w pln
opłaty w euro

Zarządzenia Rektora dotyczące opłat:

Zarządzenie 33
Zarządzenie 34

Studia archeologiczne w systemie zaocznym prowadzone są w Polsce jedynie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia płatne. Od roku 2007 mają charakter  dwustopniowy. To znaczy, że po III roku studiów  absolwent uzyskuje tytuł licencjata archeologii. Następnie może podjąć studia II stopnia, czyli magisterskie, które trwają dwa lata. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS, co oznacza, że student ma prawo w każdej chwili zmienić uczelnię i formę studiowania w kraju i w Unii Europejskiej.

Wszyscy studenci  Studium Zaocznego Archeologii korzystają na UW z tych samych praw (ale i obowiązków!) co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie dziennym. A zatem, mają również pełne prawo do korzystania w tym samym zakresie z pomocy stypendialnej z budżetu państwa, przede wszystkim wówczas  gdy uzyskiwane z pracy dochody są  stosunkowo niskie !!!. Niezależnie od sytuacji socjalnej, osobom osiągającym  bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje stypendium naukowe. Rozdziałem pomocy stypendialnej zajmuje się Komisja Stypendialna Samorządu Studentów IA UW.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie 15 sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych oraz wakacyjnych ćwiczeń wykopaliskowych, kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik prac terenowych. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w pracach wykopaliskowych realizowanych przez Instytut Archeologii oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. K. Michałowskiego. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów rozwoju  kultury człowieka  w przeszłości na terenie Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk porowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna. Wszystkie zajęcia  prowadzą  profesorowie i doktorzy z naszego Instytutu.
Drogi Kandydacie na archeologa!!! Zastanów się. Jeżeli masz ograniczone możliwości studiowania w systemie dziennym, nie zwlekaj i złóż podanie na studia zaoczne. Uzyskasz to samo przy tych  samych skokach poziomu  adrenaliny w trakcie odkrywania tajemnic przeszłości. Będziesz mógł  studiować i realizować marzenia bez specjalnych zaburzeń w życiu rodzinnym oraz w pracy. Podejmij właściwą decyzję bez względu na wiek i przerwę w dotychczasowej nauce oraz doświadczenie. Wielu naszych studentów jest po czterdziestce, a zdarzają się nawet  osoby bardziej doświadczone życiowo. Czekamy na Ciebie i pomożemy.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów przerwały studia archeologiczne (lub inne) w kraju lub zagranicą . Możecie je u nas kontynuować w systemie zaocznym,  bez konieczności uzupełnień programowych!

Studium Zaoczne Archeologii IA UW prowadzi również płatne Zaoczne Studia Uzupełniające II Stopnia (Magisterskie) dla Licencjatów innych kierunków z różnych uczelni krajowych i zagranicznych. Do studiowania w tej formie zapraszamy osoby, które uzyskały stopień licencjata w innym zakresie niż archeologia na dowolnej uczelni. W ciągu 2 lat  studiów  zainteresowani mogą uzyskać tytuł magistra archeologii. Wszyscy słuchacze uczestniczą w zajęciach seminaryjnych i wykładach przeznaczonych  dla studentów realizujących normalny program archeologicznych studiów II stopnia (magisterskich).

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !
Kierownictwo Studium Zaocznego Archeologii IA UW

Harmonogram zajęć -Studia Zaoczne
Plan Zajęć – Studia Zaoczne

The Institute of Archaeology is the largest academic institution of its kind in Poland, one of the largest in the world. It is divided into 17 Departments and 7 Laboratories. It has a staff of c. 100 (researchers, lecturers, technicians and administration staff). The Institute offers instruction in most branches of modern archaeology and related sciences to over 1500 students from different areas of study. At present, the Institute of Archaeology is a unit of the Faculty of History UW, next to Institutes of: History, Art History, Information And Book Studies, Musicology, Ethnology and Cultural Anthropology and the Center for Precolumbian Studies. The Dean of the Faculty is Prof. Dr Małgorzata Karpińska.

More information:  http://www.archeologia.uw.edu.pl/en/new-main-page/

See also:  History of the Institute

—————————————————————————————

Office for Student Affairs – English-speaking students:

(Ground floor, room 1.06, Office of Director of Student Affairs)

Contact person: Joanna Chomicz and Agnieszka Tomas, PhD
E-mail: archaeology.studies@uw.edu.pl
Phone: (+48) 22 55 20 117
Fax: (+48) 22 55 22 811
Office hours: Tuesday-Thursday 10 AM – 3 PM

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IA UW

Kierownik studiów:
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
tel. 501 048 474
e-mail: archeologiapodwodna@gmail.com
www: https://irk.oferta.uw.edu.pl/

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych i trwają dwa semestry.  Przedmioty będą zaliczane na podstawie obecności na zajęciach.
Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem przedmiotów oraz oceną końcową.

Zajęcia będą odbywały się w systemie zjazdów weekendowych ( cała sobota oraz niedziela do godz. 14.00), średnio 1 raz w miesiącu. Wszystkie zajęcia za wyjątkiem jednego zjazdu będą  prowadzone w  Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Jeden zjazd (ze względu na specyfikę zajęć) będzie mieć miejsce w Gdańsku w Narodowym Muzeum Morskim.
W sumie będzie mieć miejsce 10 zjazdów.

W roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim zajęcia będą odbywały się w następujące weekendy:

LUTY                         16-17;
MARZEC                2-3; 30-31;
KWIECIEŃ             13-14;
MAJ                           18-19;
CZERWIEC           01-02;

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra. Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne.

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Cel, zakładane efekty kształcenia :

Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. Od roku 2009 w Instytucie Archeologii jest realizowany projekt współfinasowany przez Unię Europejska z zakresu „ Archeologia Podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Umożliwiło nam to zweryfikowanie potrzeb rynku i ustalenie, że istnieje luka w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej. Proponowane przez nas studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często maja styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji wiedzy w zakresie metod prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobu konserwacji, zabezpieczenia i dokumentacji zabytków wydobywanych z wody).

Kryteria zaliczenia (ukończenia studiów):

– Uczestnictwo w zajęciach ( dopuszczalna absencja poniżej 25 %)
– Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej (od 15 do 30 stron)

Wykładowcy:

dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie)
dr Miron Bogacki (Instytut Archeologii UW)
Artur Brzóska (Instytut Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Instytut Archeologii UW)
Irena Jagielska (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny (Instytut Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Prof. UG Leszek Łęczyński (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Prof. Iwona Modrzewska-Pianetti (Instytut Archeologii UW)
Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
dr hab. Andrzej Pydyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Irena Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. n. med. Elżbieta Salińska, Prof. IMDiK (IMDiK Polska Akademia Nauk)
dr hab. Paweł Szymański (Instytut Archeologii UW)
Marcin Trzciński (Magazyn „Nurkowanie”)
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (Instytut Archeologii UW)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych Archeologia podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda. W przypadku osób po innym kierunku niż archeologia, nabędzie podstawową wiedzę z zakresu archeologii. Absolwenci zdobędą niezbędne doświadczenie do obsługi ekspedycji podwodnych. Studia maja na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych i nabycie umiejętności eksploracji podwodnej.

Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie studia te dają nowe możliwości rozwoju, oraz uczą w jaki sposób zachować się wobec zabytków znajdujących się pod wodą. Zwiększy to świadomość wśród osób nurkujących, co może przełożyć się na świadomość i powszechne stosowanie zasad ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program